FI­NISH OG PER­FOR­MAN­CE I SÆRKLAS­SE

BT - - FORBRUG -

Asus EeBook E403SA – 3.800 kr KVALITETSINDTRYK: 5 BRUGERVENLIGHED: 5 FUNK­TIO­NER: 5 YDEL­SE: 4 PRIS: 5

Den er hur­tig, den er let, og den ser godt ud. Den­ne Asus vin­der te­sten. 1,5 kg lav vægt kom­bi­ne­ret med 14”- skærm og læk­ker fi nish ly­der da godt, ik­ke? Og i prak­sis er Asus E403SA da og­så vir­ke­lig læk­ker. Skær­men er nok lidt min­dre end hos man­ge kon­kur­ren­ter, men den har sam­me op­løs­ning som en 15,6”- skærm, så den er li­ge så fi n at ar­bej­de med. Du får et fuldt ta­sta­tur i nor­mal stør­rel­se, og når skær­men vip­pes op, vip­per den sam­ti­dig un­der­si­den af ta­sta­tu­ret lidt op, så du får en bed­re po­si­tion, når du skri­ver. Sam­ti­dig er ta­sta­tu­ret lidt bed­re, end man er vant til i pris­klas­sen. Der er god van­dring og for­nem­mel­se i fi nger­spid­se­ne. Ene­ste mi­nus er, at ta­ster­ne ik­ke fø­les så let­gå­en­de som på de bed­ste key­bo­ards. Du kan og­så glæ­de dig over, at ma­ski­nen kan hol­des kø­ren­de op mod 14 ti­mer på en en­kelt bat­te­rio­p­lad­ning. Når com­pu­te­ren åb­nes fra dva­le, går der gan­ske få se­kun­der, før den er klar. Det sker ik­ke så hur­tigt som med en Chro­me- ba­se­ret bær­bar, f. eks. Acer R11, men kvikt nok . Un­der chas­si­set gem­mer sig en so­lid com­pu­ter, der og­så må­le­mæs­sigt kla­rer sig frem­ra­gen­de i

vo­res ben­ch­mark­test. Den er ek­strem dyg­tig til at åb­ne pro­gram­mer, hen­te ud­vi­del­ser og den slags. Men sæt­ter du et tungt spil på, kan du ty de­ligt se, at den hal­ter eft er i for­hold til f. eks. HP 15- ab121­no, som har et de­di­ke­ret gra­fi kkort. Det be­ty der ik­ke, at du ik­ke kan ga­me med den­ne Asus: den er ba­re bed­re til al­l­ro­undop­ga­ver. Elek­tro­nik­ken hol­des i takt med en Pen­ti­um­pro­ces­sor, men der er blot 4 GB bru­ger­hukom­mel­se. Det er li­ge i un­der­kan­ten, men når Asus’en lø­ber tør for hukom­mel­se, får den blot hjæp fra ssd- hard­di­sken, som er ul­trakvik. Hard­disk- plad­sen er dog ne­de på søl­le 64 GB, så det er af­gø­ren­de, at du har en ek­stern disk el­ler ad­gang til mas­ser af la­ger­plads i sky­en. Læg pro­gram­mer og alt det, der er mest nød­ven­digt, på den in­ter­ne disk og brug de ek­ster­ne til alt an­det, så er du godt kø­ren­de. Den lil­le disk er ab­so­lut Asus EeBooks stør­ste svag­hed, men når al­le fak­to­rer læg­ges sam­men, har vi al­li­ge­vel en vin­der på po­int i den­ne el­lers me­get li­ge test.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.