Hvor er kær­lig

BT - - FORBRUG -

KÆMP FOR KÆR­LIG­HE­DEN Går­den på Lan­geland er fuld af små sam­lin­ger af dim­ser. Mens fo­to­gra­fen går rundt og stil­ler sit ud­styr op mel­lem nys­ger­ri­ge høns og kat­te, for­tæl­ler Jo­an, at hun godt selv kan se det sjove i, at hun tog sin ha­ne til dyr­læ­gen og be­tal­te en for­mue, ba­re for at få at vi­de, at den skul­le af med ho­ve­d­et. For hun bor i en egn af lan­det, hvor en ha­ne er et for­sta­die til tar­te­let­fyld og gyl­le­lug­ten rul­ler ind fra de om­kring­lig­gen­de mar­ker. Jo­an Ør­tings mand gen­nem 15 år, Car­sten Is­ling­ton, er flyt­tet fra går­den. Og hun strå­ler. Der er ik­ke no­get » jeg er li­ge ble­vet for­ladt « - an­sigt hos hende. Hun strå­ler, som hun og­så gjorde den­gang for halvan­det år si­den, hvor vi mød­te hin­an­den på Oslo­bå­den og end­te med at sid­de i af­ten­nat­ten på dæk­ket og drik­ke drinks. For­di så­dan en som Jo­an Ør­ting ik­ke kan sid­de på et skibs­disko­tek og væ­re i fred for ful­de mænd. Det kan jeg godt. Egent­lig og­så for de æd­ru. Mo­den kær­lig­hed I dag er hun sat stæv­ne for at ta­le om mo­den kær­lig­hed. For mit eget ved­kom­men­de og­så ang­sten for at en­de som de par, der står ne­de i su­per­mar­ke­det og dis­ku­te­rer, hvil­ke to­ma­ter de skal kø­be, for­di det plud­se­lig er vig­tigt. Jeg er ban­ge for li­ge­gyl­dig to­som­hed. Og for, at jeg bli­ver in­d­rul­le­ret i De Grå Hjel­mes Hær og går på mu­se­er hver we­e­kend med min ve­nin­de, som er iført en ko­boltblå frak­ke fra en born­holm­sk de­sig­ner. Og at jeg kom­mer hjem til en mand, som er li­ge så sur over Post Dan­marks åb­ning­sti­der, som da jeg for­lod ham fem ti­mer tid­li­ge­re for at spi­se en op­tø­et na­po­leons­hat i en mu­se­umscafé. Jeg er ban­ge for at få en in­ter­es­se i syds­vensk gla­skunst, for­di jeg ik­ke har no­get se­xliv. Og sam­ti­dig er jeg ban­ge for, at jeg al­drig fin­der en mand ...

» Du da ik­ke en mand! Du er kær­lig­hed i dig selv. Vi tror, at vi kun kan el­skes på grund af vo­res egen­ska­ber, som at vi er dyg­ti­ge, smuk­ke, klo­ge. Du skal ære den sjæl, du har an­svar for. Den in­dre kri­ti­ker er så dyg­tig, at man til sidst tror, at den ta­ler sandt. Men den stem­me er så grov!, « si­ger Jo­an Ør­ting.

» Du skal el­ske dig selv, og så bli­ver du en mag­net – jeg lover det. Du skal åb­ne op for kær­lig­he­den, og så kan du fin­de din soul­ma­te. Hvis du er­ken­der di­ne be­hov, så er der ik­ke læn­ge­re tu­mult. Tu­mult op­står, når to men­ne­sker mø­der hin­an­den og ik­ke har af­kla­ret, hvil­ke si­der der ik­ke blev el­sket som barn. En kæ­re­ste er da ik­ke no­get, man væl­ger! Men hvis du gør dig helt åben for kær­lig­he­den, så kom­mer den. Jeg har fuld tillid til livs­pro­ces­sen: Det rig­ti­ge sker.

Du skal tæn­ke på, at den, der kom­mer ale­ne, er jo den, al­le vil ta­le med. Du kom­mer uden pan­ser, du er den spæn­den­de. Du har tur­det face al­ting ale­ne, har ta­get det ful­de an­svar for dit liv. Du gør ting, som du før ik­ke tro­e­de, at du kun­ne, og du kan væ­re stolt. To tred­je­de­le af al­le voks­ne bor ale­ne, så hvis man fø­ler sig mær­ke­lig til en par­mid­dag, er det ens eg­ne tan­ker – det er helt sik­kert ik­ke det, an­dre tæn­ker. Og når du skal i seng, så kig­ger du dig selv i spej­let og si­ger: » God­nat skat jeg el­sker dig så me­get. Hvis du har gjort

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.