Dø­den var med om bord

BT - - NYHEDER -

BT 100 ÅR Ka­ta­stro­fer til søs for­bin­des nor­malt med dra­ma­ti­ske skibs­for­lis som ’ Ti­ta­nic’, ’ Esto­nia’ og ’ Scan­di­navi­an Star’. Men en varm og dej­lig som­mer­dag i juli 1959 ske­te en af dan­marks hi­sto­ri­ens fryg­te­lig­ste skib­su­lyk­ker nær­mest i Ha­der­s­levs bag­ha­ve el­ler ’ an­de­dam’. Min­dre end hund­re­de me­ter fra land.

57 men­ne­sker om­kom, da der op­stod brand på ud­flugts­bå­den ’ Turi­sten’, som med 93 pas­sa­ge­rer om­bord var på hyg­ge­sejlads på Ha­der­s­lev Dam.

Den skæb­nesvan­gre tur var be­gyndt kl. 17, og selv om bå­den kun var god­kendt til 35 pas­sa­ge­rer, hav­de den ta­get 93 voks­ne og børn om­bord. Skibs­fø­re­ren vil­le jo ger­ne gø­re al­le de ven­ten­de gla­de.

De man­ge pas­sa­ge­rer øn­ske­de at ny­de den se­ne ef­ter­mid­dags­sol, blidt gyn­gen­de på de blå bøl­ger. Stem­nin­gen på den lil­le tøf­fen­de båd var i top og præ­get af de man­ge gla­de og høj­rø­ste­de børn. At der kun var ta­le om en kort tur på en lil­le sø lag­de in­gen dæm­per på bør­ne­nes be­gej­string.

Men plud­se­lig gik alt galt. Ba­re et kvar­ter ef­ter af­gang. På få mi­nut­ter blev idyl og hyg­ge for­vand­let til frygt og ræd­sel. Bå­den hav­de få­et mo­tor­stop, og skibs­fø­re­rens for­søg på at gen­star­te bå­den end­te med, at ben­zin sprøjte­de ud over den over op­he­de­de mo­tor, og der op­stod en vold­som eksplosion. Flam­mer­ne spred­te sig med ly­nets hast, greb fat i bå­dens sto­re lær­reds- sol­sejl, og da al­le sad tæt pak­ket om bord, gik der ild i fle­re af pas­sa­ger­nes tøj. Vild pa­nik Der op­stod vild pa­nik blandt de man­ge om­bord­væ­ren­de, og mens bå­d­fø­re­ren prø­ve­de at sty­re den bræn­den­de båd ind på lavt vand, sprang nog­le af pas­sa­ge­rer­ne i van­det uan­set om de kun­ne svøm­me. In­gen tænk­te klart, al­le kæm­pe­de des­pe­rat for li­vet. Voks­ne og børn om­kom i flam­mer­ne, in­den red­nings­mand­skab nå­e­de frem.

End­nu me­re for­fær­den­de var det, at nog­le af pas­sa­ge­rer­ne var så cho­ke­re­de og pa­nikslag­ne, at de druk­ne­de på så lavt vand, at de med let­hed kun­ne ha­ve va­det ind til bred­den. Men det san­se­de de slet ik­ke. En af de over­le­ven­de, fru Metha Hansen, for­tal­te til BT, at hun ik­ke kun­ne svøm­me, og der­for først sprang i van­det, da il­den greb fat i hen­des kjo­le. Hel­det stod hende bi, for hun blev ha­let op i en lil­le båd, der var kom­met til as­si­stan­ce.

Den skæb­nesvan­gre som­mer­ud­flugt ko­ste­de i alt 57 men­ne­sker li­vet. 37 druk­ne­de og 20 brænd­te ihjel. Blandt de hår­dest ram­te var et ba­ger­mester­par, som mi­ste­de de­res to børn på seks og tre år samt fem an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer.

Ha­der­s­lev by og dets be­bo­e­re var i dyb sorg ef­ter den gru­ful­de ka­ta­stro­fe. Fla­ge­ne gik på halv overalt. Kir­ke­klok­ker­ne rin­ge­de tungt og dystert i man­ge da­ge, og på ba­re en en­kelt dag var der 15 be­gra­vel­ser i by­en. Folk stod stil­le og med bø­je­de ho­ve­d­er, når de man­ge rust­vog­ne kør­te for­bi.

Skibs­fø­re­ren, der selv blev svært for­brændt på ar­me­ne ved eks­plo­sio­nen, blev se­ne­re idømt ot­te må­ne­ders fængsel og fra­kendt ret­ten til at fø­re skib for be­stan­dig. Han hav­de over­t­rå­dt en lang ræk­ke sik­ker­hed­be­stem­mel­ser, og bå­den kun­ne i sand­hed kal­des en døds­sej­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.