Man­ge støt­ter ry­ge­for­bud

BT - - NYHEDER -

Næ­sten halv­de­len af al­le men­ne­sker tæn­der på no­get, der lig­ger uden for ’ nor­men’. Det vi­ser en ca­na­disk un­der­sø­gel­se fra Uni­ver­si­ty of Quebec. I stu­di­et spurg­te for­sker­ne 1.040 voks­ne ca­na­di­e­re af beg­ge køn, hvad de tænd­te på. Her sva­re­de 45,6 pct., at de tænd­te på no­get, der lå uden for nor­men, og en tred­je­del at de hav­de af­prø­vet en så­dan fan­ta­si i vir­ke­lig­he­den. Den mest po­pu­læ­re ’ af­vi­gel­se’ var voy­e­ris­me – tran­gen til at be­lu­re an­dre i seksu­el sam­men­hæng.

Iføl­ge 30,6 pct. af dan­sker­ne bør der væ­re to­tal­for­bud mod ryg­ning i Dan­mark ’ om 10 år el­ler me­re’. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.