Lot­te

REI­MAR

BT - - SØNDAG -

Hvor­dan var det at væ­re i de kulør­te bla­de, fra du var helt lil­le? Fem ord, der be­skri­ver dig? Hvad er det svæ­re­ste, du har gjort? Har du væ­ret mis­un­de­lig på an­dre? Hvad kun­ne du tæn­ke dig at bli­ve bed­re til? Hvil­ke men­ne­sker forag­ter du mest? Har du væ­ret rig­tig ban­ge?

Lot­te Rei­mar, 47 år, di­rek­tør, te­ra­pe­ut og klum­meskri­bent. Bor i Hel­lerup

Som helt lil­le tænk­te jeg over­ho­ve­det ik­ke på, at der var no­get spe­ci­elt ved det. Men da jeg var i al­de­ren 10 til 13 år, syn­tes jeg, at det var ir­ri­te­ren­de. Jeg ser fak­tisk og­så sur ud på al­le bil­le­der­ne fra den­gang. Am­bi­tiøs, ved­hol­den­de, ar­bejd­s­om, om­sorgs­fuld og po­si­tiv. Da jeg i 2012 for­lod stil­lin­gen som adm. di­rek­tør i Par­ken uden at ha­ve en plan B. Det var en svær be­slut­ning at træ­de ud af tryg­he­den og ud i uvis­he­den. Ja. I fol­ke­sko­len gik jeg i klas­se med en pige, der hed An­ne. Jeg syn­tes, hun var in­tet min­dre end per­fekt! Li­ge fra at hun bå­de var sød, smuk og den klo­ge­ste i klas­sen, til hvor­dan hen­des mad­pak­ke så ud. Bort­set fra det er jeg ik­ke den mis­un­de­li­ge ty pe. Hvad der oft e føl­ger med at væ­re hård­t­ar­bej­den­de og am­bi­tiøs, er, at den ty pe men­ne­sker og­så kan væ­re lidt hår­de ved sig selv. Det gæl­der i den grad og­så mig. Jeg vil ger­ne bli­ve bed­re til ik­ke at væ­re så hård mod mig selv. Men­ne­sker, der be­går fy­si­ske og psy­ki­ske over­greb på børn. Jeg husker en en­kelt gang, hvor jeg har væ­ret rig­tig ban­ge. Min mind­ste lil­le­bror var kun et par år, da vi en dag fandt ham i po­o­len, hvor han var helt blå og ik­ke læn­ge­re trak vej­ret. Min mor fi k genop­li­vet ham, in­den am­bu­lan­cen kom.

Foto: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.