HER ER TEENAGE- H

BT - - SØNDAG -

ans telefon er helt ny, og den har al­le­re­de sagt bip. Der er kom­met en tekst­be­sked fra et ukendt num­mer. » Min her­re. Jeg er en se­ri­øs og an­stæn­dig mand, som øn­sker at æg­te din dat­ter. Kon­takt ven­ligst det­te num­mer for me­re in­for­ma­tion, « står der.

Fa­de­ren har for­ladt sit hjem­land. Han be­fi nder sig i en fl ygt­nin­ge­lejr med sin dat­ter. De fl este an­dre af de lud­fat­ti­ge for­æl­dre har få­et lig­nen­de be­ske­der. Han kig­ger læn­ge på te­le­fo­nen. Til sidst rin­ger han man­den op.

Til­bud som dis­se er gan­ske al­min­de­li­ge. Af og til er det al­min­de­li­ge æg­te­ska­ber, mæn­de­ne kø­ber, men som oft est ik­ke.

Mest po­pu­læ­re er de så­kald­te lystæg­te­ska­ber kal­det De går ud på, at man­den gift er sig med en ung dat­ter for en kor­te­re pe­ri­o­de. Det kan væ­re 30 mi­nut­ter, to el­ler tre må­ne­der. En vok­sen­de epi­de­mi og juri­disk gråzo­ne for se­xhan­del med børn, som

Pfl ere og fl ere unge fl ygt­nin­gepi­ger bli­ver ud­sat for, for­tæl­ler San­dra Che­hab fra Uni­cef i en bil i Li­ba­non.

» Vi er desvær­re vid­ner til en stor stig­ning af bør­ne­æg­te­ska­ber, og det er oft e den tids­be­græn­se­de mo­del, der er ta­le om. An­tal­let af sy­ri­ske pi­ger, der er ble­vet gift et bort, in­den de er fyldt 18 år, er tredob­belt si­den kri­gen brød ud. «

Vi er ta­get til Li­ba­non for at mø­de pi­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.