’ JEG ER TVUN­GET TIL DET’ H

BT - - SØNDAG -

vis sko­len var en mu­lig­hed, hav­de jeg valgt den. « Her lug­ter af skim­melsvamp. Me­h­met pe­ger mod de sto­re, grøn­ne plet­ter, som spre­der sig over ta­get og mu­re­ne.

» Vi er næ­sten al­tid sy­ge, men det her er, hvad vi har råd til, « si­ger han.

De er en stor­fa­mi­lie på 21 men­ne­sker, som de­ler fi re væ­rel­ser. De bor i Tripo­li, Li­ba­nons ho­ved­stad, som blot er to ti­mers kør­sel fra kri­gen og ræds­ler­ne i Sy­ri­en – det hjem­land, de ik­ke har set i tre år.

For cir­ka 40 år si­den var Tripo­li en af Mid­del­ha­vets vig­tig­ste hav­ne. Men så brød bor­ger­kri­gen ud, og by­en er al­drig kom­met sig over de 15 svæ­re år mel­lem 1975 og 1990. Stør­ste­delen af by­ens hu­se lig­ner det, den sy­ri­ske fa­mi­lie bor i. Ma­lin­gen skal­ler af, og ce­men­ten smul­drer fra skud­hul­ler i hus­fa­ca­der­ne.

» Vi øn­sker ik­ke at væ­re her, men hvad skal vi gø­re, « spør­ger Me­h­met.

To ko­ner og 17 børn

Han har to ko­ner og 17 børn. Tolv af dem er døtre. Hjem­me i Sy­ri­en var det ik­ke et pro­blem at for­sør­ge dem. Men når man er på fl ugt og hver­ken har ar­bej­de el­ler eget hjem, er til­væ­rel­sen ik­ke li­ge så en­kel.

Der­for har han valgt en løs­ning, han ik­ke er stolt af. Han gift er si­ne unge døtre væk.

» Tro mig, når jeg si­ger, at jeg ik­ke vil­le gø­re det, hvis jeg ik­ke var tvun­get til det, « si­ger han.

Næ­sten hvert fj er­de sy­ri­ske fl ygt­nin­ge­barn i Li­ba­non er gift væk in­den de­res 18- åri­ge fød­sels­dag. Tal­le­ne er om­trent de sam­me i Jor­dan, hvor mænd kø­ber bar­ne­bru­de i fl ygt­nin­ge­lej­re. An­tal­let af æg­te­ska­ber mel­lem purun­ge pi­ger og voks­ne mænd er tredoblet blandt sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, si­den kri­gen brød ud for fem år si­den.

Pri­sen er 22.500 kro­ner

Det ko­ster ty­pisk 22.500 kro­ner at kø­be en brud. Men Me­h­met si­ger, at han ik­ke får be­ta­ling fra de mænd, der gift er sig med hans døtre. At han er så des­pe­rat for at fi nde no­gen, der kan på­ta­ge sig byr­den at for­sør­ge dem, at det ik­ke spil­ler no­gen rol­le, at de ik­ke be­ta­ler.

» Man­den, der gift ede sig med min 13- åri­ge dat­ter, bor her med os. Han be­ta­ler 660 kro­ner til mig om må­ne­den. Det hjæl­per i hvert fald lidt, « si­ger han.

Den næ­ste i ræk­ken er hans 16- åri­ge dat­ter. Hun er mod sin vil­je for­lo­vet med en me­re end dob­belt så gam­mel mand. Hun græ­der, når hun ta­ler om det fo­re­stå­en­de bryl­lup. Me­h­met træk­ker op­gi­ven­de på skul­dre­ne.

» In­gen øn­sker, at min dat­ter skal sæt­tes i den­ne si­tu­a­tion. Selv­føl­ge­lig vil­le det væ­re et bed­re al­ter­na­tiv, at hun skul­le gå i sko­le, men det går ik­ke, « si­ger han.

Bryl­lup­pet fi nder sted til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.