NATLYS SKAL SIK­RE SØVN

BT - - SØNDAG -

Over halv­de­len af dan­sker­ne tjek­ker de­res smartp­ho­ne, li­ge in­den de skal sove, og det kan gå ud over nat­te­søv­nen.

Det blå lys fra te­le­fo­nen min­der nem­lig så me­get om dags­lys, at det får din hjer­ne til at tro, at den skal væ­re vå­gen.

Det prø­ver it- gi­gan­ten Ap­ple nu at afh jæl­pe med nat­til­stan­den Night Shift , der er ble­vet fri­gi­vet med den nye iOS 9.3 soft wa­re­op­da­te­ring.

En ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se fra 2015 har vist, at fi re ti­mers blåt lys fra skær­me in­den so­ve­tid gør, at vo­res krop ud­skil­ler 55 pro­cent min­dre af det søvn­frem­men­de hor­mon me­la­to­nin.

For­sker er po­si­tiv

Når man slår Night Shift til på sin telefon el­ler iPad, æn­drer det blå lys i skær­men sig til et var­me­re lys i en or­an­ge­rød far­ve. Man kan indstil­le funk­tio­nen til at æn­dre ly­set au­to­ma­tisk fra sol­ned­gang til so­l­op­gang, el­ler man kan selv indstil­le si­ne sen­ge­ti­der ma­nu­elt.

Jens Han­ni­bal, der er ryt­me- og søvn­for­sker på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, har og­så ka­stet et blik på den nye nat­til­stand.

Han me­ner, at det kræ­ver en test af det or­an­ge­rø­de lys for at be­døm­me, hvor­dan Night Shift på­vir­ker krop­pens bi­o­lo­gi­ske ur. Men han er op­ti­mi­stisk.

» Umid­del­bart ser det ud til, at funk­tio­nen for­mår at fi ltre­re det blå lys i skær­men væ­sent­ligt fra og er­stat­te det med gu­le- rø­de far­ver. Det er po­si­tivt, « si­ger han.

Jens Han­ni­bal tror, det er sand­syn­ligt, at man kan for­bed­re nat­te­søv­nen ved at bru­ge Night Shift .

» Jeg vil be­stemt an­be­fa­le folk at bru­ge funk­tio­nen. Hvis man ik­ke kan la­de sin telefon lig­ge, eft er at man er gå­et i seng , « si­ger han.

Den dan­ske søvn­for­sker har tid­li­ge­re te­stet søvn- ap­pen Twi­light til An­droid, som med sik­ker­hed kan hjæl­pe på nat­te­søv­nen, for­di ly­set er ty­de­ligt rødt, si­ger han.

SØN­DAG 27. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.