H

BT - - SØNDAG -

Line Fel­holt

vad gør du, hvis du ik­ke knu­sel­sker de grønt­sa­ger, som al­le si­ger, du bør spi­se man­ge fl ere af? Så må du ta­ge be­skid­te tri­ck i brug. For hvem el­sker ik­ke fri­tu­re, dres­sin­ger, ma­ri­na­der og grill­stri­ber? Med an­dre ord er der in­tet for­gjort i at for­sø­ge sig med lidt ca­mou­fl age. Det me­ner grønt­sags­blog­ger og ny grønt­kok i BTs Madsko­le Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

» Fri­tu­re er et be­skidt tri­ck, der vir­ker. Fri­tu­re­s­teg­te donuts la­vet af grøn­ne lin­ser. Dyp dem i sa­lat­may­on­nai­se el­ler chi­lisau­ce. Det kan al­le li­de, « si­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler om en af de op­skrift er, man li­ge nu kan fi nde på hende mad­blog ca­mou­fl ere­de­grønt­sa­ger. dk.

De be­skid­te tri­ck hand­ler om at lok­ke al­le til at spi­se lidt me­re af det grøn­ne. Egent­lig er ca­mou­fl ere­de grønt­sa­ger lidt mis­vi­sen­de, for iføl­ge BTs grønt­sagskok er det ik­ke af­gø­ren­de, at grønt­sa­ger­ne gem­mes helt væk. Hvis ba­re de in­te­gre­res godt i ret­ten, skal folk nok få smag for dem.

» En gu­lerod er ik­ke ba­re en gu­lerod. Der er stor for­skel på, hvor­dan den sma­ger, alt eft er om den er rå, bagt, kogt, mo­set el­ler pres­set til ju­i­ce. Som barn kun­ne jeg ik­ke li­de de sto­re, klod­se­de styk­ker, der blev put­tet i sa­la­ten el­ler kødsovsen. Til gen­gæld el­sker jeg i dag sa­la­ter med pa­pir­tyn­de gu­lero­d­s­fl ager, som ik­ke stjæ­ler op­mærk­som­he­den fra de an­dre in­gre­di­en­ser, « for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Grønt­sa­ger er som re­gel no­get, vi for­bin­der med aft ens­ma­den, men de kan sag­tens in­te­gre­res me­get me­re i frokost­mad­der­ne og­så, så de ik­ke ba­re er py­nt, der lig­ger til­ba­ge på tal­ler­ke­nen bag­eft er.

Fyl­de og far­ve

» Grønt­sa­ger gi­ver smørrebrødet fyl­de og far­ve og gør det he­le lidt me­re fest­ligt. Prøv f. eks. at læg­ge grønt mel­lem rug­brø­d­et og på­læg­get, « si­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler og ud­dy­ber:

» Men i ste­det for et blad ice­berg un­der på­læg­get, så læg hak­ket grøn­kål. El­ler drys det oven­på i ste­det for agur­ke­ski­ver. Byt i det he­le ta­get de let­te grønt­sa­ger ud med no­get grønt, der er lidt me­re gods i, « ly­der hen­des op­for­dring.

Selv de me­re sm­ovse­de indslag på det kol­de frokost­bord kan gø­res grøn­ne­re:

» Ca­mou­fl ér grønt­sa­ger i may­on­nai­se og re­mou­la­de. Det bli­ver en lidt an­den op­le­vel­se, men det sma­ger fan­ta­stisk, « lover BTs nye grønt­sagskok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.