T

BT - - SØNDAG -

an­tra hand­ler ik­ke kun om læk­ker sex, men og­så om in­stinkt, livs­lyst, emo­tion, hjer­te og be­vidst­hed i sam­klang, « si­ger Ne­el Fa­sting, tan­trau­dø­ver og – un­der­vi­ser. I be­gyn­del­sen af 1980er­ne op­da­ge­de hun tan­tra­ens ver­den. Eft er sin skils­mis­se mød­te Ne­el Fa­sting en mand, der blev hen­des tan­tralæ­rer. Hun blev så be­gej­stret for den tan­tri­ske til­gang til li­vet, at hun skrev bo­gen ’ Seksu­a­li­tet og tantra’, der ud­kom i 1990. I den­ne uge blev bo­gen ge­nud­gi­vet i en op­da­te­ret ud­ga­ve på Gyl­den­dal.

» Tantra er en rej­se ind i dyb­de­struk­tu­ren på seksu­a­li­te­ten, i det at væ­re men­ne­ske og at væ­re i lom­men på vo­res im­pul­ser, « si­ger Ne­el Fa­sting.

I ur­ti­den var det over­le­vel­se, der do­mi­ne­re­de men­ne­skets liv. Vi var dre­vet af in­stink­ter som kamp, sult og sex. Tantra hand­ler om at mær­ke vo­res im­pul­ser i ste­det for at læg­ge låg på dem. At rum­me dem i ste­det for at la­de dem sty­re vo­res hand­lin­ger, for­kla­rer Ne­el Fa­sting:

’’

» I tan­tra­en læ­rer man at slap­pe af, at slip­pe kon­trol­len. Ik­ke at læg­ge låg på, men i ste­det rum­me fø­lel­ser og im­pul­ser. Og ik­ke re­a­ge­re blindt på im­pul­ser. Tantra kan f. eks. læ­re os at rum­me og ny­de seksu­el­le im­pul­ser i ste­det for ba­re at ud­lø­se dem. «

Pro­ble­met i man­ge par­for­hold er, at ar­bej­de, børn, ind­køb, mad­lav­ning, op­vask, put­te­tid, tøjvask, ren­gø­ring og op­ryd­ning oft e ta­ger over i hver­da­gen. Oft e pri­o­ri­te­res samvær og nær­vær så lavt, at det bli­ver nær­mest ik­ke­ek­si­ste­ren­de. Her kan tantra væ­re vej­en frem – el­ler ret­te­re til­ba­ge – til hin­an­den.

» At dyr­ke tantra sam­men, gi­ver et me­get dybt sam­spil. Man øver sig i at svin­ge sam­men på en be­vidst må­de. Kon­cen­tre­rer man sig ba­re i ti mi­nut­ter om ugen på sam­men at mær­ke køn­net, hjer­tet og li­vet i krop­pen, gi­ver det et helt an­det sam­spil. «

En­li­ge kan op­le­ve ny åben­hed

» En­ten for­dy­ber par­ter­ne sig i for­hol­det, el­ler og­så går de fra hin­an­den, « si­ger Ne­el Fa­sting.

Men tantra er ik­ke kun gi­ven­de for par­for­hol­det, og­så en­li­ge kan op­le­ve en ny åben­hed over for om­ver­de­nen gen­nem tantra. For ek­sem­pel glem­mer lidt æl­dre, en­li­ge kvin­der oft e de­res seksu­a­li­tet. For dem kan ona­ni gø­re godt, si­ger Ne­el Fa­sting:

» Som en­lig kan man be­gyn­de at få et rigt liv med sig selv, uden at man bli­ver nav­le­be­sku­en­de. For­di man er me­re hjem­me i sig selv, kan man bli­ve me­re fri over for an­dre. Man bli­ver min­dre op­hængt på, hvad an­dre mon tæn­ker om en. «

Ne­el Fa­sting bor og un­der­vi­ser på Vækst­cen­te­ret i Nør­re Sne­de, hvor en­li­ge og par kan læ­re me­re om de for­skel­li­ge ni­veau­er af tantra på nog­le af årets kor­te el­ler lan­ge kur­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.