Min kæ­re­ste ta­ger på fe­rie med ek­sen

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te!

M in kæ­re­ste hæn­ger fast i sit for­ri­ge for­hold, mens han gør alt for at for­sik­re mig om, at han skam er kom­met vi­de­re . Vi har væ­ret kæ­re­ster i 1,5- 2 år med en­kel­te pau­ser, og for­hol­det har fra dag et væ­ret me­get præ­get af, at han – som jeg ser det - ik­ke helt har få­et ’ klip­pet nav­le­stren­gen’ til sin eks ( som han har 2 børn på hhv. 6 og 9 år med).

Min kæ­re­ste og jeg har net­op væ­ret på en skøn rej­se til ud­lan­det, hvor og­så min dat­ter ( på 23 år) og hen­des kæ­re­ste var med . Eft er ind­ta­gel­se af rig­tig me­get al­ko­hol for­tæl­ler han mig plud­se­lig, at bør­ne­nes mor hav­de fo­re­slå­et, at de to rej­ste på fe­rie sam­men med bør­ne­ne(!). Det hav­de han sagt nej til først, men så var han al­li­ge­vel endt med at si­ge ’ ja ja’. WTF, si­ger jeg! Jeg gav stil­le og ro­ligt til ken­de, at det men­te jeg ik­ke, at vo­res for­hold kun­ne bæ­re, og at si­ge ja til det var for mig ens- be­ty­den­de med et nej til vo­res for­hold . Er det ba­re mig, der er helt uri­me­lig, når jeg ik­ke kan ac­cep­te­re, at han rej­ser med os beg­ge??

PS: Har i mel­lem­ti­den få­et en mail fra ham, hvor han kort in­for­me­rer om, at han nu er ta­get på ski­fe­rie med si­ne børn og de­res mor ( hans eks). Det vil­le han ik­ke stop­pes i, var be­ske­den, så man kan si­ge, at mit dilem­ma lø­ste sig selv...

Kæ­re By­pi­ge!

Først og frem­mest er det jo vig­tigt, at du får sat di­ne græn­ser og vi­ser ham, hvor græn­ser­ne går. Jeg er helt enig med dig i, at det kræ­ver en enorm rum­me­lig­hed at kø­re så­dan et for­hold, hvor der er en tred­je­part, som fyl­der. Jeg sy­nes, du har vist dig som me­get med­gø­r­lig. Når jeg og­så for­står ham, så er det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.