Spej­der langt eft

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OL- UTO­PIA

Rio de Ja­neiro. Co­pa­ca­ba­na. OL. Selv­om solen i går skin­ne­de over lands­holds­lej­ren i Vild­b­jerg, er der et godt sty kke vej til de tre ting. For nog­le er det ba­re fi re må­ne­der væk – for A- lands­holds­spil­ler­ne er det nær­mest Uto­pia. An­dreas Chri­sten­sen, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Yus­suf Poul­sen og Riza Dur­mi­si er al­le født i 1993 el­ler se­ne­re og vil­le væ­re selvskrev­ne på det dan­ske OL- lands­hold, der skal til Bra­si­li­en til au­gust, men selv­om de tre af dem promp­te er­klæ­rer de­res ufor­be­hold­ne øn­ske om at kom­me med, ser man næp­pe de fi re lands­holdspro­fi ler på ba­ner­ne til som­mer.

Det er nem­lig klub­ber­ne, der kan be­stem­me, om de øn­sker at fri­gi­ve spil­le­re til OL, og med vig­ti­ge tur­ne­rings­kam­pe og eu­ro­pæ­i­ske kva­li­fi ka­tions­kam­pe vil de bed­ste klub­ber tak­ke nej til det til­bud.

» Jeg vil rig­tig ger­ne med, for jeg tror, det kan bli­ve en kæm­pe op­le­vel­se, og det er no­get, som man højst sand­syn­ligt ik­ke får lov at prø­ve igen. Desvær­re er det ik­ke helt mig selv, der be­stem­mer det he­le, « si­ger Yus­suf Poul­sen.

Han spil­ler til dag­lig i RB Leipzig, som lig­ger til op­ryk­ning til Bun­des­liga­en, og net­op hans si­tu­a­tion for­kla­rer he­le pro­ble­ma­tik­ken ret godt.

» Det får ind­fl ydel­se, om vi ryk­ker op el­ler ej, for Bun­des­liga­en er ble­vet ryk­ket en uge, så OL- fi na­len bli­ver spil­let en uge før før­ste tur­ne­rings­kamp. Og hvis vi skal spil­le 2. Bun­des­liga næ­ste år, star­ter den al­le­re­de tre el­ler fi re uger tid­li­ge­re. Der vil­le jeg gå glip af fi re kam­pe, så der tror jeg 100 pro­cent, at jeg ik­ke vil­le få lov, « si­ger lands­holds­an­gri­be­ren. Hæv­nen er sød Det er et dilem­ma, der er til at få øje på for spil­ler­ne. Dan­mark er for før­ste gang i 24 år kva­li­fi ce­ret med et fod­bold­hold til OL – og så er det til­med i sam­ba­fod­bol­dens hjem­land, Bra­si­li­en. Men tur­ne­rin­gen lig­ger på så dår­ligt et tids­punkt for klub­ber­ne, at spil­ler­ne ri­si­ke­rer at væ­re væk, når der er vig­ti­ge kam­pe i den hjem­li­ge liga og kva­li­fi ka­tion til de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger.

Yus­suf Poul­sen, Riza Dur­mi­si og An­dreas Chri­sten­sen er tre af de spil­le­re, der vil­le væ­re selvskrev­ne til et dansk OL- hold, da de al­le er unge nok til ik­ke at op­ta­ge en » dis­pen­sa­tions- plads « . Og her­fra ly­der det sam­stem­migt, at man vir­ke­lig ger­ne vil spil­le OL. For­stå­el­se fra Ha­rei­de A- land­stræ­ner Åge Ha­rei­de for­står godt den lyst, for der er mas­ser at vin­de ved en OL- slut­run­de. Men det er ik­ke kun klub­træ­ne­re og - le­de­re, der ser ud­for­drin­ger ved at sen­de spil­le­re til OL. Land­stræ­ne­ren har og­så en VM- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Ar­me­ni­en 4. sep­tem­ber.

» Det er en god op­le­vel­se at ta­ge med sig for spil­ler­ne. Men OL lig­ger lidt svært i for­hold til hold, der skal spil­le i Eu­ro­pa – og og­så i for­hold til vo­res kva­li­fi ka­tions­kam­pe i star­ten af sep­tem­ber. Det kan bli­ve lidt me­get for spil­ler­ne, for på det tids­punkt er spil­ler­ne i ud­lan­det ik­ke helt i top­form, « si­ger Ha­rei­de.

Dan­mark kom­mer alt­så mulig­vis til at ud­ta­ge et an­det­hold til den ene­ste slut­run­de, som man har kva­li­fi ce­ret sig til i år. Så­dan ser det ud. Men der er et lil­le håb end­nu hos spil­ler­ne.

» Jeg hå­ber ik­ke, det er umu­ligt. Lad os si­ge, vi ryk­ker op, og vo­res nye træ­ner er sød, så kan det væ­re, jeg får lov, « si­ger Yus­suf Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.