Fy­rin­ger vir­ker

BT - - SUPERLIGA -

NYT BLOD ER GODT har sid­det og nør­det igen­nem med. Re­sul­ta­tet er, at der er en re­la­tiv stor eff ekt af at fy­re træ­ne­ren, og det uan­set om man må­ler det med det, du og jeg kun­ne bli­ve eni­ge om, er fy­rin­ger, el­ler om det og­så er træ­ne­re, der ba­re for­la­der de­res post midt i sæ­so­nen, « fast­slår An­dreas Ma­dum.

Men den vig­tig­ste år­sag til, at det vir­ker at skift e træ­ner, er til­sy­ne­la­den­de, at man kun fy­rer træ­ne­ren på et tids­punkt, hvor der vir­ke­lig er grund til det.

» Jeg tror, at kon­klu­sio­nen er, at hold der skift er træ­ne­ren, kla­rer sig bed­re, når de har træ­ne­ren. Hold, der ik­ke fy­rer træ­ne­ren, vil­le ik­ke nød­ven­dig­vis kla­re sig bed­re, hvis de hav­de gjort det. Så man kan la­ve den kon­klu­sion med kom­pli­ce­re­de sta­ti­sti­ske me­to­der, at det er de hold, som fak­tisk tryk­ker på knap­pen, der op­når resultater. Så det ser ud, som om sport­s­di­rek­tø­rer i Dan­mark gør et rig­tigt godt styk­ke ar­bej­de i hvert fald på det her om­rå­de , « på­pe­ger An­dreas Ma­dum, som kon­sta­te­rer, at Su­per­liga­en er ret unik her i for­hold til re­sten af Eu­ro­pa. Kold­blo­di­ge dan­ske­re » Den over­ord­ne­de eff ekt er ret klar po­si­tiv, og den er især in­ter­es­sant, når man be­trag­ter den i et in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv. Al­le an­dre stu­di­er, der er la­vet på det her, og som bru­ger mo­der­ne, sta­ti­sti­ske me­to­der fi nder in­gen eff ekt. De fi ndes, men det er ut­ro­ligt sjæl­dent, at man fi nder det sam­me, og der­for er det lidt sjovt. Det vir­ker, som om vi i Dan­mark må­ske er lidt me­re kold­blo­di­ge. I vo­res del af ver­den smi­der man ik­ke træ­ne­ren ud for et godt ord. Der er en kul­tu­rel for­skel i for­hold til ek­sem­pel­vis Tyr­ki­et, hvor Mar­tin Spel­mann har haft fem træ­ne­re på et år ( i Gen­c­ler­bir­li­gi, red.). Og der er min­dre pres på træ­ne­ren her, end der er i Premier Le­ague, « ly­der nog­le af den dan­ske øko­noms for­kla­rin­ger. Stor eff ekt på hjem­me­ba­ne Ma­dum har kun­net kon­sta­te­re, at det pri­mært er på hjem­me­ba­ne, at det vir­ke­lig gør en for­skel at skift e træ­ner.

» Det er især her, man hen­ter de ek­stra po­int. Der er en dy­na­mik på hjem­me­ba­ne, som er an­der­le­des. Det kun­ne ty­de på, at der og­så er en eff ekt fra hjem­me­pu­bli­kum­met, som må­ske støt­ter hol­det min­dre, hvis det fø­ler, at det går dår­ligt, og træ­ne­ren skal ud. Hvis der så kom­mer et skift e på træ­ner­po­si­tio­nen, be­gyn­der hol­det for­fra, og fan­se­ne bak­ker me­re op, det er en ren tav­le på en må­de. «

Ma­dum har hørt om et an­det dansk stu­die, der nå­e­de frem til den mod­sat­te kon­klu­sion . Men han me­ner ik­ke, at stu­di­et hav­de sam­me vi­den­ska­be­li­ge til­gang til da­ta som det, han gen­nem­før­te.

» Der er no­gen, der har kig­get på Su­per­liga­en før, men ik­ke – og det kom­mer til at ly­de ar­ro­gant – se­ri­ø­se stu­di­er. Der er in­gen, der har la­vet et re­elt vi­den­ska­be­ligt stu­die med de gængse sta­ti­sti­ske me­to­der over så lang en år­ræk­ke, som jeg har gjort. Så jeg vil si­ge, at det er det før­ste af sin art med dan­ske da­ta, « kon­sta­te­rer An­dreas Ma­dum. MAN­DEN BAG UN­DER­SØ­GEL­SEN NAVN: An­dreas Ma­dum AL­DER: 28 år UD­DAN­NEL­SE:

KAR­RI­E­RE:

FRI­TID:

Cand. po­lit. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

An­sat som kon­su­lent i Bo­ston Con­sul­ting Group. Har tid­li­ge­re ar­bej­det i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Ph. d. i øko­no­mi om hvor­dan be­slut­nings­ta­ge­re æn­drer ad­færd, når de er ud­sat for off ent­lig op­mærk­som­hed

Fan af ba­sket­ball og ame­ri­kansk fod­bold og skri­ver for NFL- hjem­mesi­den draft day. dk. Har spil­let yng­lin­ge­fod­bold på højt plan i Næst­ved

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.