Todd er bedst – Auri er vær­st

BT - - SUPERLIGA - RANG­LI­STE

Én ting er vund­ne mester­ska­ber og po­int­høst. Men hvem er egent­lig den bed­ste træ­ner i Su­per­liga­en? Sva­ret på det spørgs­mål er og­så at fi nde i den dan­ske øko­nom An­dreas Ma­dums ph. d.- afh and­ling om, hvor­vidt det har en eff ekt at skift e træ­ner. Han har ik­ke kun reg­net på den en­kel­tes po­int- gen­nem­snit pr. kamp, men og­så set på hvil­ket hold, træ­ne­ren stod i spid­sen for, og hvil­ke resultater man så kun­ne for­ven­te, at det vil­le hø­ste.

Iføl­ge An­dreas Ma­dums be­reg­nin­ger er Co­lin Todd der­for den bed­ste træ­ner i Su­per­liga­en no­gen­sin­de.

» Co­lin Todd har få­et helt ut­ro­ligt me­get ud af Ran­ders i for­hold til nog­le af de an­dre træ­ne­re, der har væ­ret der. Eft er han er kom­met til, har Ran­ders kla­ret sig be­ty­de­ligt bed­re end i de fo­re­gå­en­de år, « på­pe­ger An­dreas Ma­dum, der un­der­stre­ger, at der ik­ke er ta­le om ’ ek­sakt vi­den­skab’.

» Ide­en er, at man ta­ger høj­de for, at der er stør­re for­vent­nin­ger til, hvad Brønd­by skal præ­ste­re, end hvad Ho­bro skal præ­ste­re. Grundlæggende er ide­en, at træ­ner­ne skif­ter rundt mel­lem klub­ber­ne, og vi an­ta­ger, at for­skel­len i klub­ber­nes øko­no­mi­ske styr­ke er no­gen­lun­de kon­stant. Man kan så dis­ku­te­re, om det er en rig­tig an­ta­gel­se over en læn­ge­re pe­ri­o­de, men over en kor­te­re pe­ri­o­de på 5- 10 år, er det nok ik­ke helt for­kert, « for­kla­rer An­dreas Ma­dum og ud­dy­ber;

» Hvis du har fem sæ­so­ner for Ho­bro og fem for FCK med fem for­skel­li­ge træ­ne­re i hver, vil­le jeg som fem­te træ­ner i hver klub bli­ve må­lt op på, hvad de fi re in­den mig har præ­ste­ret. For­skel­len er så, at man i FCK har nog­le an­dre mus­k­ler at spil­le med rent øko­no­misk og nog­le an­dre for­vent­nin­ger. « Eff ek­ter ud­lig­ner hin­an­den Glen Rid­ders­holm og Stå­le Sol­bak­ken er iføl­ge Ma­dums be­reg­nin­ger helt på ni­veau. Li­ge­le­des gør det in­gen for­skel, at FCM nu har Jess Thorup som træ­ner frem for Rid­ders­holm.

» Jeg har Stå­le Sol­bak­ken og Glen Rid­ders­holm ran­ge­ret helt ens. Og om det er Thorup el­ler Rid­ders­holm, der er træ­ner i FCM er helt li­ge­gyl­digt. De to var og­så ran­ge­ret me­get tæt på hin­an­den, Rid­ders­holm må­ske mar­gi­nalt bed­re, men det var så lidt som 0,02 po­int pr. kamp. «

I Brønd­by har Auri Sk­ar­ba­li­us over­ta­get job­bet som ch­eft ræ­ner frem til som­mer­fe­ri­en eft er Thomas Franks op­si­gel­se.

» Der er en po­si­tiv eff ekt fra, at de æn­drer træ­ne­ren. Men uden at for­k­lej­ne no­gen, ty­der mi­ne me­get simp­le be­reg­nin­ger på, at Auri nok er en træ­ner med min­dre kva­li­tet end Thomas Frank, så jeg tror, at de to eff ek­ter vil gå li­ge op, så Brønd­by slut­ter mel­lem tre og fem – og det hav­de man nok gjort al­li­ge­vel, « for­kla­rer An­dreas Ma­dum.

TRÆNERRANGLISTEN SÅ­DAN RAN­GE­RER DE nu­væ­ren­de su­per­liga­træ­ne­re i for­hold til hin­an­den iføl­ge An­dreas Ma­dums be­reg­nin­ger. HANS STA­TI­STIK OM­FAT­TER samt­li­ge sæ­so­ner i Su­per­liga­en si­den den nu­væ­ren­de tur­ne­rings­struk­tur blev ind­ført fra 1995/ 1996- sæ­so­nen og er ba­se­ret på en mo­del, hvor træ­ner­nes sam­le­de po­int­høst bli­ver sat i for­hold til de for­vent­nin­ger, der har væ­ret til den på­gæl­den­de træ­ner igen­nem åre­ne ud fra hans holds præ­sta­tions­ni­veau i tid­li­ge­re sæ­so­ner.

1. CO­LIN TODD

2. KAS­PER HJUL­MAND

3. JO­HN­NY MØL­BY

4. STÅ­LE SOL­BAK­KEN

5. GLEN RID­DERS­HOLM

6. JESS THORUP

7. KENT NI­EL­SEN

8. LARS SØN­DER­GAARD

9. OVE PEDERSEN

10. AURI SK­AR­BA­LI­US NO­TE: Jakob Mi­chel­sen, Søn­derjy­ske og Jonas Dal, Es­b­jerg fi gu­re­rer end­nu ik­ke i An­dreas Ma­dums be­reg­nin­ger.

FC Midtjyl­land ( 20112015), AGF ( 2016-). Vandt mester­ska­ber i 2015 og to bron­ze­me­dal­jer med FC Midtjyl­land

Es­b­jerg ( 2008- 2009 ( vi­kar), 2011 ( vi­kar), 2012- 2013), FC Midtjyl­land ( 2015-). Nedryk­ker i 2011. Fjer­de­plads i 2013.

AaB ( 1997 ( vi­kar), 2015-), Søn­derjy­ske ( 20112015). Bed­ste pla­ce­ring er en sjet­te­plads med Søn­derjy­ske i 2012

AC Hor­sens ( 2005- 2008), Brønd­by ( 2009- 2010), AaB ( 2010- 2015), OB ( 2015- nu). Vandt mester­ska­bet i 2014

Ran­ders ( 2007- 2009, 2012-). Bron­ze­vin­der i 2013 og er al­drig slut­tet dår­li­ge­re end num­mer syv

AC Hor­sens ( 2010- 2012), Vi­borg ( 2015-). Slut­te­de som num­mer ni i 2011 og num­mer fi re i 2012 med Hor­sens

FCM ( 2000- 2002), Es­b­jerg ( 2002- 2005, 20092011), FCV ( 2013- 2014), OB ( 2014- 2015), Ho­bro ( 2016-). To bron­ze

HB Kø­ge ( 2009- 2010, 2011), Brønd­by ( 20112013, 2016-), Vi­borg ( 2014). To sid­ste­plad­ser og to ni­en­de­plad­ser.

FC Nord­s­jæl­land ( 20112014, 2016-). Vandt mester­ska­bet i 2012, sølvvin­der i 2013 og en sjet­te­plads i 2014

FC Kø­ben­havn ( 20062011, 2013-). Fi­re mester­ska­ber, to sølv­me­dal­jer og en bron­ze­me­dal­je

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.