Fæ­no­me­net Beck­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VERDENSMAND

London 2012: Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent­frue Mi­chel­le Oba­ma har in­vi­te­ret nog­le af de stør­ste OL- kory­fæ­er til den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i for­bin­del­se med en event, der skal få børn til at be­væ­ge sig. Med er og­så dan­ske Pe­ter Schmeichel og en an­den Man­che­ster Uni­ted- le­gen­de De­nis Law. Det er en sam­ling af iko­ner. En stilet, velklædt mand blan­der sig i mæng­den som re­præ­sen­tant for Uni­cef. Han si­ger ik­ke så me­get, vir­ker lidt klemt og nær­mest over­dre­vet yd­myg. I vir­ke­lig­he­den er han for­ment­lig den stør­ste af dem al­le, når det gæl­der po­pu­la­ri­tet, bran­ding­vær­di og for­mue: David Beck­ham, sti­li­ko­net, sport­s­stjer­nen og det in­ter­na­tio­na­le top­brand.

» Der kun­ne man ba­re mær­ke, at han sta­dig er den der go­de dreng. Ve­l­op­dra­gen, hø­fl ig, vi­den­de og enormt re­præ­sen­ta­tiv. Du kan sen­de ham i by­en med hvad som helst, og så får han op­mærk­som­hed på den fe­de må­de, « husker dan­ske Pe­ter Schmeichel.

Hi­sto­ri­en om den nu 40- åri­ge David Beck­ham er for­tæl­lin­gen om dren­gen, der blev født i London i mid­ten af 1970er­ne og sat­te sig et mål. Han vil­le til tops. På græs­set end­te han i stor­klub­ber som Man­che­ster Uni­ted, Real Madrid, Milan, Paris SaintGer­main og Los An­ge­les Ga­laxy, hvor han for­før­te fod­bold­ver­de­nen med en spek­taku­lær spar­ke­tek­nik, mens han i ly­set fra pro­jek­tø­rer­ne først score­de en Spi­ce Girl og si­den gjorde sig selv til et in­ter­na­tio­nalt brand med et enormt for­ret­nings­im­pe­ri­um. I 2014 end­te han li­ge eft er ba­sket­ball- iko­net Mi­cha­el Jor­dan på ma­ga­si­net For­bes’ li­ste over de bedst tje­nen­de pen­sio­ne­re­de at­le­ter med en år­sind­komst på godt en halv mil­li­ard kro­ner i sponsor- og re­k­la­me­ind­tæg­ter. ’ Beck­ham- ma­nia’ I dag fyl­der Beck­ham sta­dig me­get på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Sport­s­ligt i kraft af pla­ner­ne om at stå i spid­sen for et am­bi­tiøst Mi­a­mi- hold i den ame­ri­kan­ske fod­bold­liga, MLS, og på det per­son­li­ge plan qua lu­kra­ti­ve mil­li­o­naft aler med H& M, Adi­das og whi­sky- mær­ket Haig Club - for­u­den hans egen duft se­rie.

Og så er der de jævn­li­ge op­træ­de­ner fra pri­vat­per­so­nen Beck­ham som føl­ge af den me­di­e­over­våg­ning, der sta­dig er en del af den po­pu­læ­re bri­tes hver­dag.

Som da han stød­te ind i læ­gen Cat­he­ri­ne May­nard, der til­så en æl­dre mand på ga­den i London, og kort eft er vend­te til­ba­ge med kaff e og te i fe­bru­ar­kul­den. Den hi­sto­rie fi k hur­tigt luft un­der vin­ger­ne, og så var en ny om­gang Beck­ham- hyl­dest sendt på run­drej­se i he­le ver­den.

En ma­ni­fe­sta­tion af den fort­sat­te ’ Beck­ham- ma­nia’ og et bil­le­de på, hvad Beck­ham har for­må­et i mod­sæt­ning til man­ge an­dre ver­dens­stjer­ner. At hol­de fast i jord­for­bin­del­sen.

» Hvis jeg mø­der David Beck­ham i dag, er det sta­dig en sød, rar og yd­myg dreng. Det er det vir­ke­lig, « si­ger Pe­ter Schmeichel til.

I 1990er­ne var David Beck­ham og Pe­ter Schmeichel sam­men om at fyl­de po­kal­ska­bet i Man­che­ster Uni­ted. Det blev til mester­ska­ber, po­kal­tit­ler og en Cham­pions Le­ague- tri­umf, in­den først Schmeichel og si­den Beck­ham for­lod klub­ben. Al­le­re­de i be­gyn­del­sen af 1990er­ne be­gynd­te en purung David Beck­ham at træ­ne med første­hol­det, in­den de­bu­ten kom i 1995. Sam­me eft er­år bed han sig fast på Uni­teds høj­re­kant, in­den det en­de­li­ge gen­nem­brud i 1996, da han var med til at vin­de The Doub­le: Mester­ska­bet og FA Cup’en. I au­gust 1996 eks­plo­de­re­de hy­pen så for al­vor, da David Beck­ham med et spek­taku­lært spark score­de fra mid­ter­linj­en i en liga­kamp mod Wim­b­ledon.

» Det æn­dre­de mit liv, « har David Beck­ham si­den ud­talt om må­let, der ik­ke ba­re fi k eng­læn­der­ne til at ka­ste sig frå­den­de over knæg­ten med den gyld­ne høj­re­fod og den ka­rak­te­ri­sti­ske boy­band- mid­ter­skil­ning. Det gjorde he­le ver­den. To uger eft er fi k han sin lands­holds­de­but. Sublim spar­ke­te­nik » David var ik­ke en spil­ler, som kun­ne ta­ge fi re træk og kom­me for­bi en spil­ler. Han spil­le­de sig for­bi. Men hans stør­ste kva­li­tet var hans spar­ke­tek­nik. Den var sublim, og det var ik­ke til­fæl­digt. Hver ene­ste dag brug­te han rig­tig lang tid på at spar­ke i al­le mu­li­ge for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner. Fris­park, hjør­ne­s­park, ind­læg, spar­ke, spar­ke, spar­ke. Det var ik­ke til­fæl­digt, at han score­de så­dan et mål mod Wim­b­ledon, for det var det, han kun­ne. Han kun­ne spar­ke til en fod­bold på den mest fan­ta­sti­ske må­de, « si­ger Pe­ter Schmeichel, der husker til­ba­ge på en ung mand i Uni­ted- trup­pen, som al­le­re­de tid­ligt gik op i sit eget brand. Mens hold­kam­me­ra­ter­ne duk­ke­de op i træ­ning­s­tøj til fo­to­ses­sio­ner til klub­bens ma­ga­sin, var det en an­der­le­des velklædt David Beck­ham, der ind­t­og ka­me­ra­er­ne og stjal spal­te­plad­ser­ne. Først i klub­bens eg­ne ud­gi­vel­ser, men snart og­så i di­ver­se en­gel­ske mo­de­ma­ga­si­ner. Snak­ken om mang­len­de fo­kus be­gynd­te at fl ore­re blandt hold­kam­me­ra­ter­ne, men den for­stum­me­de hur­tigt.

» Alex Fer­gu­son kun­ne ik­ke li­de det, men David var så pro­fes­sio­nel, at når han spil­le­de, så spil­le­de han. Som hold­kam­me­rat har jeg al­drig haft an­led­nin­gen til at si­ge, at han li­ge måt­te to­ne det, der var udenom, lidt ned og fo­ku­se­re på fod­bold. Det har jeg til gen­gæld haft med man­ge an­dre. Beck­ham var helt fan­ta­stisk og hav­de en må­l­ret­tet be­vidst­hed om, hvor han vil­le hen med sig selv, « for­tæl­ler Pe­ter Schmeichel om Beck­ham, der i 2003 for­lod Man­che­ster Uni­ted eft er et op­gør med ma­na­ger Alex Fer­gu­son og i ste­det slut­te­de sig til Real Madrid. Kom­merci­el guld­gru­be I Madrid ude­blev de sto­re tri­um­fer, men kom­merci­elt blev David Beck­ham en tord­nen­de suc­ces i kon­ge­klub­ben, som op­le­ve­de en eksplosion i trø­jesalg og po­pu­la­ri­tet. Sær­ligt på det asi­a­ti­ske mar­ked. Den ty­ske trø­je­gi­gant Adi­das an­slog i 2013, at David Beck­ham i lø­bet af sin kar­ri­e­re ale­ne har ge­ne­re­ret op mod 10 mil­li­ar­der kro­ner i trø­je- og støv­lesalg.

David Beck­ham var me­get me­re end en spil­ler. Han for­må­e­de at blan­de kor­te­ne mel­lem en ver­dens­klas­se­spil­ler og et kom­merci­elt ikon. Ik­ke så mær­ke­ligt, at han i dag ny­der til­væ­rel­sen med Vi­cto­ria Beck­ham og bør­ne­ne Brook­lyn, Har­per, Ro­meo og Cruz, selv­om han sta­dig sav­ner fod­bol­den hver ene­ste dag. Så­dan lød det i et in­ter­view med GQ Ma­ga­zi­ne tid­li­ge­re på må­ne­den, hvor han og­så sat­te ord på sin øje­blik­ke­li­ge til­væ­rel­se:

» Jeg hvi­ler i mig selv som per­son, som far. Jeg be­kym­rer mig ik­ke så me­get læn­ge­re. Det er nok an­der­le­des, end da jeg var 22. Nu er jeg 40 år, jeg har fi re fan­ta­sti­ske børn, en fan­ta­stisk hu­stru, fan­ta­sti­ske for­æl­dre, fan­ta­sti­ske svi­ger­for­æl­dre, fan­ta­sti­ske ven­ner, som jeg sto­ler på. Det er li­ge­gyl­digt, hvad an­dre si­ger og me­ner. «

David Beck­ham gik si­ne eg­ne ve­je. Og blev en bra­gen­de suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.