Der­for blev han et ikon

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LANG­TIDS­HOLD­BAR

Grund­læg­ger af Sponsor­pe­op­le, bran­din­g­eks­per­ten Thomas Ba­du­ra, gi­ver her sit bud på, hvor­for David Beck­ham blev et in­ter­na­tio­nalt su­per­brand. » Beck­ham er en per­son­lig­hed, som ik­ke ba­re hav­de kom­pe­ten­cer­ne på ba­nen. Det hav­de han og­så uden for ba­nen. Det gør ham spe­ci­elt in­ter­es­sant i en kom­merci­el sam­men­hæng. Han var en stjer­ne på ba­nen og som en ro­ck­stjer­ne uden for ba­nen, « si­ger Thomas Ba­du­ra, der kal­der det en sjæl­den­hed, at sport­s­stjer­ner for­mår at be­gå sig i beg­ge ver­de­ner - i hvert fald på det ni­veau, som David Beck­ham be­fandt sig på og i en grad sta­dig gør.

» Når man så har ud­se­en­det og sti­len med sig, har man no­get helt spe­ci­elt, « ud­dy­ber Thomas Ba­du­ra, som og­så pe­ger på Beck­hams ev­ne til at væ­re unik.

Hvad en­ten det gjaldt fri­su­ren, tø­jet el­ler ta­to­ve­rin­ger­ne, er David Beck­ham gå­et si­ne eg­ne veg­ne med re­sten af mo­de­ver­de­nen hal­sen­de eft er sig.

» Han ud­vik­le­de sin egen per­son­li­ge stil, og det gjorde ham me­re in­ter­es­sant at bru­ge som brand, « for­kla­rer Thomas Ba­du­ra, der fra den nu­væ­ren­de sport­s­sce­ne fi nder lig­he­der hos den bri­ti­ske ver­dens­me­ster i For­mel 1, Lewis Ha­milt­on. Beg­ge vel­ta­len­de, beg­ge stil­ful­de og beg­ge med kant og per­son­lig­hed. Og så har de beg­ge le­ve­ret i de­res sport over tid.

» Det er ik­ke kun et spørgs­mål om at se godt ud og sæl­ge sig selv. Som sport­s­stjer­ne bli­ver man nødt til at le­ve­re for at kun­ne bru­ges som brand. Og­så over tid. Hvis ik­ke man kan det, er man ik­ke hold­bar som brand, « vur­de­rer sponsor­eks­per­ten og frem­hæ­ver den tid­li­ge­re ten­nis­ba­be An­na Kour­ni­ko­va som det mod­sat­te. Hun sko­v­le­de mil­li­o­ner ind på sponsoraft aler, men vandt al­drig en WTA- ti­tel i sing­le. Si­den røg den rus­si­ske blon­di­ne i glem­me­bo­gen.

Den bog en­der David Beck­ham al­drig i.

» I for­hold til at ska­be sig et kom­merci­elt liv uden for ba­nen, er der fra spor­tens ver­den ik­ke no­gen i ny­e­re tid, som mat­cher ham, « vur­de­rer Thomas Ba­du­ra, der næv­ner Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do som go­de bud på de næ­ste iko­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.