2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne en af­ven­ten­de start på den­ne kamp. In­gen af de to hold sco­rer spe­ci­elt oft e, og kam­pen har gan­ske stor be­ty dning i bun­den af ræk­ken. Mall­orca le­ver fi nt med kryds og kom­mer helt sik­kert til kam­pen med en de­fen­siv indstil­ling – i hvert fald skal hol­det næp­pe ri­si­ke­re no­get fra start. Så er det op til Al­me­ria at ska­be kam­pen, og det er man ik­ke fan­ta­stisk til. Gan­ske som Mall­orca er man bedst de­fen­sivt, og selv om Al­me­ria ger­ne skal bru­ge en sejr, ved hol­det og­så godt, at det for alt i ver­den ik­ke må ta­be kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.