2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mo­ti­va­tion har oft e me­get at si­ge i dis­se ven­skabs­kam­pe, og man kan væ­re ret sik­ker på, at Ru­mæ­ni­en er ret mo­ti­ve­ret for et mø­de med de tid­li­ge­re ver­dens­me­stre. Ru­mæ­ner­ne er godt nok uden et par af de nor­ma­le star­te­re i for­sva­ret, men skal sta­dig ha­ve en fi n chan­ce for at dril­le Spa­ni­en. Gæ­ster­ne ven­tes at stil­le re­ser­ve­præ­get op i Buka­rest eft er man stil­le­de i stort set stær­ke­ste op­stil­ling imod Ita­li­en, og selv om Spa­ni­en selv­føl­ge­lig har man­ge klas­se­spil­le­re, er det sjæl­dent, hol­det for al­vor bræn­der ba­nen af i dis­se ven­skabs­kam­pe. Spil på 1X.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.