Om­buds­mand bør se

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE Bå­de Fol­ke­tin­gets om­buds­mand og Kø­ben­havns Kom­mu­nes bor­ger­rå­d­gi­ver bør hur­tigst mu­ligt gå ind i sa­gen om knivdra­bet på 57- åri­ge Vi­vi Ni­el­sen, som lang­fre­dag blev stuk­ket ihjel på sin af­ten­vagt på det so­ci­alp­sy­ki­a­tri­ske bo­sted Lin­de­gårds­hu­se­ne un­der Cen­ter Lin­de­går­den i Roskil­de. Det me­ner Finn Ru­daizky, DF- med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion og man­ge­årigt med­lem af so­ci­a­l­ud­val­get.

Han vil ha­ve vendt hver en sten i sa­gen, ik­ke mindst for­di det med det uhyg­ge­li­ge og be­sti­al­ske knivdrab på Vi­vi Ni­el­sen er en tragisk hi­sto­rie, der gen­ta­ger sig.

» Det her drab på en an­sat står jo desvær­re ik­ke ale­ne. Der har og­så væ­ret an­dre lig­nen­de skan­da­ler i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Vi har jo bl. a. haft Ring­bo- sa­gen, hvor der og­så var et drab på en me­d­ar­bej­der. Og nu sker præ­cis det sam­me som den­gang: Nem­lig at der fra myn­dig­he­der­nes si­de bli­ver gi­vet den ene og an­den ga­ran­ti for, at det ik­ke kan ske igen. Men det er desvær­re sket al­li­ge­vel. Da dra­bet blev be­gå­et på Ring­bo, blev det dis­ku­te­ret, om det ik­ke var bed­re, at de, der var me­get sy­ge, i ste­det blev ta­get ud af bo­ste­det og ind­lagt på psy­ki­a­trisk af­de­ling. Men re­elt er der jo ik­ke sket no­get, « si­ger Finn Ru­daizky til BT. ’ In­tet er for­an­dret’ » Ef­ter Ring­bo- sa­gen blev alt gen­nem­gå­et, og vi fik ga­ran­ti­er for, at det ik­ke skul­le ske igen. FOA og sik­ker­heds­kon­trol­len la­ve­de en plan for, hvor­dan det skul­le fo­re­gå. Og so­ci­al­mi­ni­ste­ren gik ud og sag­de fuld­stæn­dig de sam­me ting, som Ka­ren El­le­mann nu har gjort i sa­gen om dra­bet på Lin­de­går­den. Sid­ste gang var det ba­re en an­den, som var so­ci­al­mi­ni­ster, men el­lers er in­tet for­an­dret. Det er som om, det he­le kø­rer ef­ter en fast ska­be­lon – som om man ba­re tryk­ker på en knap, og så kø­rer det he­le om igen. Det hand­ler jo i vir­ke­lig­he­den om, at so­ci­al­mi­ni­ste­ren har be­hov for at gå ud og vi­se hand­le­kraft. Men det er ba­re ik­ke nok i sig selv. Jeg vil væ­re sik­ker på, at de pro­ce­du­rer, man stil­ler op, er til­freds­stil­len­de, og der­for bør om­buds­man­den gå ind og se på, om sy­ste­met er godt nok, « si­ger Finn Ru­daizky.

Han vil nu af­ven­te et par da­ge for at se, om om­buds­man­den på eget ini­ti­a­tiv går ind i sa­gen. I mod­sat fald vil han skub­be på for, at det sker. Fandt in­tet un­der ransag­ning Den 30- åri­ge psy­kisk sy­ge ger­nings­mand til det bruta­le drab på Vi­vi Ni­el­sen på Cen­ter Lin­de­går­den hav­de i da­ge­ne op til lang­fre­dag vist sig tru­en­de med en kniv på bo­ste­det. Politiet ransa­ge­de af sam­me år­sag hans væ­rel­se, men uden at fin­de kni­ven el­ler an­dre stik­vå­ben.

Lang­fre­dag klok­ken 20 gik det så helt galt, da den skizof­re­ne mand uden var­sel an­greb Vi­vi Ni­el­sen bag­fra og stak en 23 cen­ti­me­ter lang kniv dybt i hen­des over­krop, mens hun var i færd med at kl­ar­gø­re af­ten­me­di­cin til be­bo­er­ne.

To en halv ti­me se­ne­re blev Vi­vi Ni­el­sen er­klæ­ret død på grund af svæ­re in­dre kvæ­stel­ser og kraf­tigt blod­tab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.