Fag­for­bund har ryk­ket

BT - - NYHEDER -

OPRÅB De of­fent­ligt an­sat­tes fag­for­bund, FOA, og fle­re an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner har si­den et mø­de i 2012 ryk­ket for et nyt mø­de med de skif­ten­de regeringer for at dis­ku­te­re sik­ker­heds­mæs­si­ge til­tag for de an­sat­te på de dan­ske bo­ste­der. Si­den er fi­re an­sat­te på bo­ste­der ble­vet dræbt. Det for­tæl­ler for­bunds­for­mand i FOA Den­nis Kri­sten­sen.

» Vi har si­den 2012 ryk­ket for at få et mø­de med en til­ba­ge­mel­ding på vo­res for­slag fra det før­ste mø­de, « si­ger han. Dis­ku­te­re­de sik­ker­hed i 2012 Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og re­ge­rin­gen mød­tes i 2012 for at dis­ku­te­re sik­ker­hed på bo­ste­der, ef­ter at en kvin­de­lig so­ci­al­pæ­da­gog var ble­vet ud­sat for et seksu­elt over­greb og dræbt, da hun gik en tur med en 40- årig mand­lig be­bo­er fra bo­ste­det Blåkær­gård ved Vi­borg.

» Fra FOA’s si­de fo­re­slog vi den na­tio­na­le hand­lings­plan mod vold, som blandt an­det in­de­hol­der et lov­grund­lag i form af en be­kendt­gø­rel­se, me­re ud­dan­nel­se ved­rø­ren­de over­falds­si­tu­a­tio­ner og at gø­re det ty­de­ligt, hvor­når ale­ne­ar­bej­de skal væ­re for­budt, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen.

Re­ge­rin­gen for­tal­te par­ter­ne, at man vil­le over­ve­je for­sla­ge­ne og ind­kal­de til et mø­de se­ne­re på som­me­ren.

Det mø­de blev al­drig til no­get, og på trods af ad­skil­li­ge hen­ven­del­ser fra FOA er det først med den nu­væ­ren­de re­ge­ring, at et mø­de er kom­met i hus.

Ud over for­sla­ge­ne fra 2012, vil FOA blandt an­det ha­ve gjort no­get ved vi­si­te­rin­gen til bo­ste­der­ne.

» Spørgs­må­let er, om man kom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.