For mø­de om sik­ker­hed i fi re år

BT - - NYHEDER -

mer til det til­bud, der har kom­pe­ten­cer­ne, der er be­hov for til di­ag­no­ser­ne, el­ler kom­mer man til det til­bud, hvor der er en le­dig plads, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen. ’ Ik­ke klar til åben in­sti­tu­tion’ » Vo­res med­lem­mer op­le­ver, at folk kom­mer på åben in­sti­tu­tion, før de er klar til det, men og­så at de kom­mer ud, for­di det er we­e­kend, og der ik­ke er så me­get per­so­na­le på af­de­lin­ger­ne i we­e­ken­den. Om­vendt op­le­ver de og­så, at det er ble­vet svæ­re­re at få folk ind­lagt, når bo­ste­der­ne ik­ke læn­ge­re mag­ter op­ga­ven med en be­bo­er, som er for syg til at væ­re på bo­ste­det, og der­for skal på psy­ki­a­trisk ho­spi­tal. «

Fre­dag aft en fandt det fem­te drab i lø­bet af fi re år sted på et dansk bo­sted, da en be­bo­er på Cen­ter Lin­de­går­den i Roskil­de dræb­te en 57- årig so­ci­al- og sund­heds­as­si­stent med en kniv. S pørgs­må­let er, om man kom­mer til det til­bud, der har kom­pe­ten­cer­ne, der er be­hov for til di­ag­no­ser­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.