Ad­skil­li­ge dræbt af selv­mord­s­bom­ber

BT - - NYHEDER -

LA­HO­RE 52 mel­des dræbt og om­kring 150 sår­et ved en eksplosion uden for en park i den paki­stan­ske by La­ho­re i det nor­døst­li­ge Paki­stan, tæt ved græn­sen til In­di­en. Iføl­ge Reu­ters er der ta­le om en selv­mord­s­bom­be .

» De fl este af de dø­de og sår­e­de er kvin­der og børn, « si­ger den lo­ka­le po­li­ti­chef Mu­stans­ar Feroz iføl­ge Reu­ters.

Det sven­ske nyheds­bu­reau TT skri­ver, at an­gre­bet fandt sted un­der en på­ske­fejring i par­ken, der var be­søgt af man­ge fa­mi­li­er. An­tal­let af of­re er op­lyst af Punjabs lo­kal­re­ge­rings sund­heds­mi­ni­ster Sal­man Ra­fi que. Den lo­ka­le ngo Ed­hi si­ger til avi­sen The Dawn, at der er over 200 sår­e­de. Eks­plo­sio­nen ske­te i par­ke­rings­om­rå­det uden for en off ent­lig park kal­det Guls­han- e- Iq­bal.

Paki­stan har i åre­vis væ­ret pla­get af Ta­le­ban- be­væ­gel­sens mi­li­tan­te op­rør mod sta­ten, vol­de­li­ge kri­mi­nel­le grup­per og sek­te­risk vold. Tid­li­ge­re i marts blev mindst 16 men­ne­sker dræbt i et bom­be­an­greb på en bus . I slut­nin­gen af ja­nu­ar an­greb Ta­le­ban Ba­cha Ka­hn- uni­ver­si­te­tet i det nord­ve­st­li­ge Paki­stan. An­gre­bet ko­ste­de 25 men­ne­sker li­vet, og om­kring 60 blev sår­et.

La­ho­re har hidtil væ­ret re­la­tivt forskå­net for ter­r­or­an­greb, da om­rå­det lig­ger nær græn­sen til In­di­en og ik­ke tæt på det om­strid­te nord­ve­st­li­ge om­rå­de, hvor lo­ka­le kla­ner har kon­trol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.