BOR­GENS STØR­STE TA­BU Stress

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­PRES samt den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Git­te Lillelund Bech fra Ven­stre.

Men de fem er fak­tisk und­ta­gel­sen. To- tre gan­ge så man­ge politikere har prø­vet at gå ned med stress. Dem hø­rer man ba­re al­drig om. Man skal ik­ke kun­ne si­ge om dem, at de ik­ke kan tå­le mo­sten. De skam­mer sig og li­der i stil­hed.

» Så er det, at de kom­mer og ban­ker på min dør, « si­ger Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil ( S).

Hun tog selv tu­ren for ti år si­den og har al­drig lagt skjul på det. I åre­nes løb har hun hjul­pet gan­ske man­ge med et godt råd. Hvem det er, hol­der hun for sig selv. Men det er Pro­ble­met er, at de ar­bej­der me­get og sam­ti­dig ik­ke får no­gen an­er­ken­del­se for de­res ind­sats. De får i ste­det at vi­de, at de er ut­ro­vær­di­ge og fyldt med spin. Når man ar­bej­der hårdt og kun mø­der man­gel på respekt, ar­bej­der man end­nu hår­de­re, og det hjæl­per jo ik­ke no­get Ta­ge Søn­der­gaard Kri­sten­sens bå­de politikere og jour­na­li­ster, som folk ser hver ene­ste dag på tv.

» Stress er helt klart et stør­re pro­blem her på Chri­sti­ans­borg, end off ent­lig­he­den har kend­skab til. Vi ved godt hvem det er, man­ge af os, « si­ger Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil. Mænd er bed­re til at skju­le stress » Her in­de på Chri­sti­ans­borg er det min for­nem­mel­se, at mænd og kvin­der er li­ge hårdt ramt. Mæn­de­ne skju­ler det ba­re bed­re, end kvin­der­ne gør, « ly­der hen­des vur­de­ring.

Og det er stres­sfor­ske­ren Ta­ge Søn­der­gaard Kri­sten­sen enig i. Han er pro­fes­sor i psy­kisk ar­bejds­mil­jø og gen­ken­der bil­le­det af, at mænd ik­ke sy­nes, det er sær­lig man­digt at vi­se svag­hed.

» Man­ge mænd sy­nes, det er pin­ligt. Man skal kun­ne kla­re tin­ge­ne. Kvin­der­ne er bed­re til at ta­le om tin­ge­ne og de­le de ud­for­drin­ger og pro­ble­mer, de har med hin­an­den. Mænd kø­rer den så langt ud, at de en­der med at gå ned med en blod­prop og den slags, « si­ger han.

På land­s­plan er stress et ud­bredt fæ­no­men. 35.000 dan­ske­re er hver ene­ste dag sy­ge­meldt med stress. Ube­hand­let stress ud­lø­ser over halv­de­len af al­le de­pres­sio­ner og angst­li­del­ser, og 1.400 dan­ske­re dør hvert år af stress, vi­ser da­ta, som Stres­sfor­e­nin­gen har sam­let.

Selv om det er in­di­vi­du­elt, hvad der gør, at man får stress, har et hårdt ar­bejds­pres en stor be­tyd­ning. Man­ge politikere ar­bej­der 60 ti­mer om ugen i fre­de­li­ge pe­ri­o­der.

» Man kø­rer he­le ti­den for tæt på græn­sen, og så skal der min­dre til, før man bry­der sam­men. Det kan væ­re valg­kam­pe, pe­ri­o­der med hår­de for­hand­lin­ger, slags­mål in­ter­nt el­ler off ent­ligt. Når man skift er fra fem­te til sjet­te gear, går det galt, « si­ger Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil.

Der­i­mod spil­ler den hår­de to­ne i de­bat­ten eft er hen­des me­ning ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.