Mt Stres­s­ra

BT - - NYHEDER -

» Folk har oft e ik­ke den al­ler­bed­ste ind­sigt i, hvor­for de hav­ner der, hvor de gør. En del af for­sva­ret er, at man be­næg­ter, at den hår­de to­ne i de­bat­ten på­vir­ker dem. Forsk­ning har vist, at det ik­ke er no­get pro­blem at ar­bej­de i man­ge ti­mer, hvis man bli­ver mødt med an­er­ken­del­se og respekt.

Land­mænd og selv­stæn­di­ge har i man­ge år haft den la­ve­ste dø­de­lig­hed, selv om de ar­bej­der i 50- 60 ti­mer om ugen, « si­ger han og pe­ger på, at den mang­len­de respekt for po­li­ti­ker­nes ar­bej­de fak­tisk be­ty­der langt me­re, end man tror.

» Pro­ble­met er, at de ar­bej­der me- get og sam­ti­dig ik­ke får no­gen an­er­ken­del­se for de­res ind­sats. De får i ste­det at vi­de, at de er ut­ro­vær­di­ge og fyldt med spin. Når man ar­bej­der hårdt og kun mø­der man­gel på respekt, ar­bej­der man end­nu hår­de­re, og det hjæl­per jo ik­ke no­get, « ly­der Ta­ge Søn­der­gaard Kri­sten­sens ana­ly­se. Hjem til valg­kam­pen Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil gik ned med stress i be­gyn­del­sen af 2005. Hun kom hjem fra det syd­li­ge In­di­en, hvor hun hav­de væ­ret ka­ta­stro­fe­ar­bej­der, og røg ho­ved­kulds ind i den dan­ske valg­kamp.

» Det kun­ne jeg ik­ke hol­de til, « si­ger hun.

Blandt de stres­s­ram­te politikere er mi­ni­stre og politikere i an­svars­ful­de po­si­tio­ner, som de har brugt man­ge år på at op­nå. Jo æl­dre de er, des min­dre har man lyst til at ta­le om det.

Ma­ja Pan­du­ro har med­delt, at hun er sy­ge­meldt med de­pres­sion og angst ’ eft er igen­nem alt for lang tid ik­ke at ha­ve lyt­tet til min kro­ps stress- sig­na­ler’.

Be­slut­nin­gen om at væ­re åben om det hav­de ik­ke væ­ret let at ta­ge.

» Det er van­vit­tigt græn­se­over­skri­den­de at blot­te sig på den her må­de. Men jeg tror, det er nød­ven­digt, at nog­le af os gør det, hvis vi skal ta­bu­er­ne og skam­men til livs, « skrev hun på Fa­ce­book.

Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil me­ner, det er mo­digt gjort.

» Man kan ik­ke på­læg­ge folk at si­ge no­get om det, når de er sy­ge, men når de er ble­vet ra­ske igen, sy­nes jeg, der på­hvi­ler folk et an­svar for at væ­re med til at ned­bry­de ta­bu­et om det, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.