Så­dan vil de æn­dre din bo­ligskat

BT - - NYHEDER -

BO­LIGSKAT ac­cep­te­re, at man al­drig kom­mer til at vur­de­re bo­li­ger­nes vær­di fuld­stæn­dig præ­cist med det nu­væ­ren­de sy­stem, « si­ger Curt Li­lie­gren, bo­li­gø­ko­nom og di­rek­tør for Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­dens­cen­ter. Vold­som kri­tik af sy­ste­met Hvor me­get dan­sker­ne skal be­ta­le i bo­ligskat, af­gø­res af de så­kald­te ejen­doms­vur­de­rin­ger, der sidst blev fo­re­ta­get i 2011. Rigs­re­vi­sio­nen ret­te­de i 2013 en søn­der­lem­men­de kri­tik mod Skat og det nu­væ­ren­de vur­de­rings­sy­stem. Ved den lej­lig­hed an­slog de, at he­le tre ud af fi­re ejer­bo­li­ger var vur­de­ret for­kert. Det var ven­tet, at et nyt sy­stem skul­le væ­re klar fra 2017, men nu kan et nyt sy­stem først få ind­virk­ning fra 2019, hvis po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg vel at mær­ke bli­ver eni­ge til ef­ter­å­ret.

Imens sid­der tu­sind­vis af dan­ske fa­mi­li­er til­ba­ge i de­res bo­li­ger og fryg­ter, de må gå fra hus og hjem. Selv­om po­li­ti­ker­ne vil for­sø­ge at la­ve en ro­bust løs­ning, er det stort set umu­ligt at la­ve et sy­stem, der ik­ke be­går fejl, vur­de­rer Curt Li­lie­gren.

» Det kan godt væ­re, man kan ind­ret­te et sy­stem, der kan gi­ve en no­gen­lun­de præ­cis vur­de­ring af de ho­mo­ge­ne par­cel­hu­se, men det bli­ver umu­ligt at ind­fø­re et sy­stem, der er i stand til at vur­de­re de aty­pi­ske bo­li­ger. Det gæl­der bo­li­ger, der er aty­pi­ske i for­hold til be­lig­gen­hed, el­ler bo­li­ger, der er ble­vet om­byg­get, « si­ger han. Fle­re løs­nin­ger Iføl­ge Curt Li­lie­gren kan en løs­ning på ud­for­drin­ger­ne væ­re at drop­pe grund­skyl­den og hæ­ve ejen­doms­vær­diskat­ten, men om­vendt vil det gå ud over bo­li­ge­je­re i Dan­marks yder­om­rå­der og folk, der sid­der i ejer­lej­lig­he­der. Ved en så­dan ma- nøv­re ri­si­ke­rer de at skul­le be­ta­le me­re i ejen­doms­vær­diskat. Men må­ske kan en me­re gen­nem­gri­ben­de ord­ning væ­re på vej. En ræk­ke af Fol­ke­tin­gets par­ti­er har nem­lig al­le­re­de meldt ud, at de til ef­ter­å­ret og­så er vil­li­ge til at dis­ku­te­re, hvor­dan frem­ti­dens bo­lig­be­skat­ning skal ind­ret­tes. Par­ti­er­nes bud kan få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for dan­sker­ne. Blandt an­det fo­re­slår de sti­gen­de bo­ligskat­ter og skat på ge­vin­ster ved salg af bo­li­ger.

Par­cel­hu­se­jer­nes Lands­for­e­ning hå­ber blot, at det skan­da­leom­bru­ste vur­de­rings­sy­stem får døds­stø­det.

» Jeg hå­ber, man ned­læg­ger vur­de­rings­sy­ste­met. Vi me­ner, at be­skat­ning af ejen­doms­vær­di­en er en for­æl­det ord­ning. For­mu­eskat­ten er af­skaf­fet i Dan­mark, men den fin­des sta­dig på par­cel­hu­se, og det sy­nes vi er for­kert, « si­ger Allan Malskær, lands­for­mand for Par­cel­hu­se­jer­nes Lands­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.