Det vil par­ti­er­ne:

BT - - NYHEDER -

DANSK FOL­KE­PAR­TI

» For Dansk Fol­ke­par­ti er det vig­tigt, at bo­li­ge­jer­ne sta­dig får mu­lig­hed for at kla­ge over en vur­de­ring. Som det er nu, bli­ver kla­ge­ret­ten først ge­nind­ført, når det nye vur­de­rings­sy­stem træ­der i kraft, og det me­ner vi er for­kert, « si­ger skat­te­o­rd­fø­rer » Men vi går for­doms­frit ind i en dis­kus­sion om bo­ligskat­ten, hvis det kom­mer på dags­or­de­nen til ef­ter­å­ret. Vi vil dog ger­ne se, hvad der er af for­de­le og ulem­per først, in­den vi læg­ger os fast på no­get. Nu be­ta­les der jo bå­de ejen­doms­vær­diskat og grund­skyld, men gi­ver det me­ning i frem­ti­den? Må­ske skul­le man i ste­det sløj­fe den ene og ind­fø­re en sam­let bo­ligskat. Jeg kan ret klart si­ge, at vi stem­mer ik­ke for, at de sam­le­de bo­ligskat­ter kom­mer til at sti­ge sam­let set. «

VEN­STRE

» Vi kan end­nu ik­ke si­ge, hvad vi går til for­hand­lin­ger­ne med. Vi skal jo ha­ve et sta­bilt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem, man kan reg­ne med. Vi kom­mer selv­føl­ge­lig med et ud­spil i god tid, in­den vi ind­kal­der til for­hand­lin­ger, « si­ger Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer » Hvis Fol­ke­tin­gets par­ti­er vil dis­ku­te­re bo­lig­be­skat­ning, må vi se på det til den tid, men vi er gå­et til valg på et skat­te­stop på bo­li­ger, og det bli­ver ud­gangs­punk­tet. Vi går til ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger med det for­mål at få la­vet et nyt sy­stem, bo­li­ge­jer­ne kan reg­ne med. Men vi lyt­ter til, hvad de an­dre par­ti­er si­ger, og så ta­ger vi for­hand­lin­ger­ne, når ti­den kom­mer. «

DE KON­SER­VA­TI­VE

» I Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti vil vi helt af­skaf­fe ejen­doms­skat­ter­ne, grund­skyl­den og ren­te­fradra­get. I ste­det vil vi ind­fø­re en be­skat­ning af ge­vin­sten ved bo­ligs­alg. Hvis det ik­ke kan la­de sig gø­re, har vi en mål­sæt­ning om at stop­pe væk­sten i ejen­doms­vær­diskat­ter­ne i kro­ner og øre, « si­ger skat­te­o­rd­fø­rer og fort­sæt­ter:

» Be­dømt ud fra de an­dre par­ti­ers re­ak­tio­ner, så tror jeg ik­ke, det er ure­a­li­stisk. Over halv­de­len af dan­sker­ne bor i ejer­bo­lig, og hvis man kan fi­nan­si­e­re en af­skaf­fel­se af ejen­doms­skat­ter­ne på en ri­me­lig må­de, tror jeg, de fle­ste kan se for­nuf­ten i det. Vi vil på in­gen må­de læg­ge stem­mer til sti­gen­de bo­ligskat­ter. «

LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE

» Jeg vil væ­re væl­dig be­kym­ret over, hvis vi ik­ke skal kig­ge på in­dret­nin­gen af bo­ligskat­ten, for­di det er et me­get kom­plekst ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem, re­ge­rin­gen har un­der op­sej­ling. Jeg fryg­ter, at det nye sy­stem vil kun­ne for­vær­re si­tu­a­tio­nen for bo­li­ge­jer­ne, « si­ger skat­te­o­rd­fø­rer

» Vi øn­sker jo at la­ve en egent­lig reform af ejen­doms­be­skat­nin­gen, så man kun har en sam­let ejen­doms­vær­diskat og in­gen grund­skyld. Vi øn­sker at af­skaf­fe grund­skyl­den, for­di det er en må­de, hvor kom­mu­ner­ne kan pres­se bo­li­ge­jer­ne.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der så øn­sker vi at hol­de fast i skat­te­stop­pet på bo­li­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.