Par fryg­te­de at måt­te gå fra hus og hjem

BT - - NYHEDER -

HUS OG HJEM Bir­git­te og Kurt Havn fra Van­lø­se fryg­ter, at det ik­ke vil lyk­kes po­li­ti­ker­ne at fin­de et nyt sy­stem for ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne til ef­ter­å­ret. Par­ret af­le­ve­rer an­gi­ve­ligt halv­de­len af fol­ke­pen­sio­nen til­ba­ge i bo­ligskat­ter, og fryg­ten for at skul­le gå fra hus og hjem har væ­ret over­hæn­gen­de.

» Det er en ka­ta­stro­fe for os. Vi be­ta­ler hvert år 75.000 kro­ner i bo­ligskat, men vi er slet ik­ke over­be­vi­ste om, at et nyt ejen­doms­vur­de­rings­sytem kan æn­dre no­get som helst, « si­ger 75- åri­ge Kurt Havn, der sam­men med sin hu­stru Bir­git­te Havn har bo­et i fa­mi­li­ens par­cel­hus i 31 år. Par­rets hus er på 589 kva­drat­me­ter, men sid­ste år be­tal­te de he­le 50.010 kro­ner i grund­skyld. De har nu sendt et brev til samt­li­ge par­ti­er og op­for­dret dem til at gø­re no­get.

» Ja, vi har sendt vo­res øn­sker til po­li­ti­ker­ne, og vi hå­ber, de lyt­ter, « si­ger Kurt Havn.

Selv­om Kurt og Bir­git­te Havn har væ­ret go­de til at spa­re op, så bli­ver det af­gø­ren­de for dem, at der kom­mer en løs­ning på de sti­gen­de bo­ligskat­ter. Det kan ik­ke fort­sæt­te som hidtil, for­tæl­ler Kurt Havn.

» Hvis vi ser to- tre år frem i ti­den, så ser det ik­ke godt ud for os, « si­ger han.

En ejen­doms­vur­de­ring er Skats skøn over ejen­doms­vær­di, grund­vær­di og even­tu­elt fradrag for for­bed­rin­ger. I 2011 ind­fø­rer Skat et nyt sy­stem for ejen­doms­vur­de­rin­ger, som fast­sæt­ter ejen­doms­vær­di­en på dan­sker­nes bo­li­ger. Sy­ste­met får kri­tik for at væ­re for upræ­cist, og de upræ­ci­se vur­de­rin­ger be­ty­der, at en stor del af lan­dets 2,2 mil­li­o­ner bo­li­ge­je­re en­ten har be­talt for lidt el­ler for me­get i skat Da­væ­ren­de skat­te­mi­ni­ster Hol­ger K. Ni­el­sen ( SF) sus­pen­de­rer i 2013 kla­ge­mu­lig­he­den for bo­li­ge­jer­ne, ef­ter fle­re hund­re­de tu­sind bo­li­ge­je­re har ind­gi­vet en kla­ge. Sam­me år ind­gi­ver Rigs­re­vi­sio­nen en søn­der­lem­me­de kri­tik af vur­de­rin­ger­ne. Ef­ter fle­re for­søg de se­ne­re år er det ik­ke lyk­ke­des skif­ten­de regeringer at ind­fø­re et nyt og ro­bust sy­stem. Nu gør Ven­stre­r­e­ge­rin­gen et nyt for­søg til ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.