Mis­for­nø­jet kun­de skam­klip­per fri­sør

BT - - NYHEDER -

En kvin­de­lig fri­sør blev lør­dag af­ten over­fal­det i en fri­sør­sa­lon i Oslo og fik mod sin vil­je klip­pet sit hår af.

Iføl­ge politiet er ger­nings­man­den til­sy­ne­la­den­de en mis­for­nø­jet kun­de, som da­gen for­in­den var ble­vet klip­pet i sa­lo­nen. De nær­me­re om­stæn­dig­he­der har politiet end­nu ik­ke helt styr på.

» Men ef­ter det vi er ble­vet for­talt, kom­mer der tre mænd ind i fri­sør­sa­lo­nen, hvoraf den ene an­gi­ve­ligt er en util­freds kun­de. Han har klip­pet hå­ret af en af de an­sat­te og des­u­den tru­et med en kniv, « si­ger vagt­chef Tor Jøkling fra politiet i den nor­ske ho­ved­stad til nyheds­bu­reau­et NTB.

Ef­ter tvangs­klip­nin­gen for­svandt ger­nings­man­den og de to an­dre mænd i løb fra ste­det. Politiet har på­gre­bet den for­mode­de ho­ved­per­son i sa­gen. Kni­ven, som fri­sø­ren blev tru­et med, er og­så fun­det.

Den foru­ret­te­de fri­sør er iføl­ge avi­sen VG en kvin­de i slut­nin­gen af 20er­ne. Fre­dag hav­de hun klip­pet den per­son, som me­nes at stå bag lør­da­gens usæd­van­li­ge hævn­togt. Mulig­vis vend­te per­so­nen til­ba­ge på grund af util­freds­hed med sin klip­ning.

» Der kan og­så lig­ge an­dre ting bag, end det vi har få­et op­lyst. Vi ken­der end­nu ik­ke den nøj­ag­ti­ge år­sag, « un­der­stre­ger politiets vagt­chef. / ritzau/ NTB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.