Sejr over IS gi­ver selv­til­lid

BT - - NYHEDER -

GEN­NEM­BRUD IS- mi­li­tan­te dræbt i offensiven, der be­skri­ves som IS’ stør­ste ne­der­lag, si­den grup­pen ud­råb­te et ka­li­fat i 2014.

» Pal­myra bli­ver den cen­tra­le ba­se i ud­vi­del­sen af offensiven mod Da­esh ( IS, red.) i en ræk­ke om­rå­der, sær­ligt Deir Ezzor og Raqqa, « op­ly­ser hæ­ren på stats­ligt tv.

Hæ­ren lover hur­tigt at sik­re ’ lov og or­den’ i by­en. Fort­sat kam­pe i om­rå­det Sy­ri­ske stats­me­di­er be­kræf­te­de søn­dag ef­ter­mid­dag ge­nero­brin­gen, mens SOHR rap­por­te­re­de om fort­sat­te kam­pe fle­re ste­der i om­rå­det.

» Ef­ter hår­de kam­pe nat­ten igen­nem har hæ­ren fuld kon­trol over Pal­myra - bå­de sel­ve old­tids­by­en og nær­lig­gen­de be­bo­el­ses­kvar­te­rer, « si­ger en mi­li­tær­kil­de til nyheds­bu­reau­et AFP.

Sej­ren er bå­de sym­bolsk og stra­te­gisk for præ­si­dent Bas­har al- As­sads sty­re, som der­med har kon­trol over et stør­re ør­ken­om­rå­de og vej­en helt til den iraki­ske græn­se.

Mi­nø­rer er iføl­ge mi­li­tær­kil­den i gang med at fjer­ne ad­skil­li­ge bom­ber og mi­ner, som den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe har pla­ce­ret i old­tids­by­en.

Det send­te chok­bøl­ger gen­nem det in­ter­na­tio­na­le sam­fund, da Is­la­misk Stat i maj 2015 fik kon­trol over den hi­sto­ri­ske by og be­gynd­te at øde­læg­ge uer­stat­te­li­ge kul­tur­vær­di­er. Grav­tår­ne sprængt Den mi­li­tan­te grup­pe har iføl­ge sy- ri­ske myn­dig­he­der bl. a. sprængt tre grav­tår­ne, som er næ­sten 2.000 år gam­le, i luf­ten.

Men ny­li­ge tv- op­ta­gel­ser fra ud­kan­ten af Pal­myra har vist, at fle­re af by­ens strukturer og be­røm­te søj­le­gan­ge fort­sat står. FN har be­teg­net øde­læg­gel­ser­ne af bl. a. temp­ler i Pal­myra som en krigs­for­bry­del­se.

Ero­brin­gen kan be­ty­de, at den ek­stre­mi­sti­ske or­ga­ni­sa­tion vil æn­dre tak­tik, ud­fø­re fle­re ter­r­or­an­greb og del­ta­ge i fær­re di­rek­te kamp­hand­lin­ger, vur­de­rer mi­li­tær­a­na­ly­ti­ker og lek­tor ved For­svar­sa­ka­de­mi­et Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

» Or­ga­ni­sa­tio­nen vil selv­føl­ge­lig fort­sat kæm­pe, som den nu kan. Men op­rørs­be­væ­gel­ser, der er un­der pres, skif­ter ty­pisk tak­tik på kamp­plad­sen.

» Så mit bud vil væ­re, at Is­la­misk Stat vil ha­ve me­re og me­re fo­kus på at la­ve ter­r­or­an­greb dybt in­de i Irak og Sy­ri­en i ste­det for at stå på kamp­plad­sen og kæm­pe der, « si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Iføl­ge ana­ly­ti­ke­ren er det Sy­ri­en og Irak, der kan for­ven­te fle­re ter­r­or­an­greb som en kon­se­kvens af, at Is­la­misk Stat i øje­blik­ket er stærkt ud­for­dret mi­li­tært.

Ri­si­ko­en for ter­ror i Eu­ro­pa er selv­føl­ge­lig sta­dig til ste­de, men den er næp­pe stør­re, end den hidtil har væ­ret, vur­de­rer han.

» Is­la­misk Stat la­ver de an­greb, de kan kom­me til. Og hvis de kan be­gå end­nu et an­greb i Nord­afri­ka el­ler Ve­sten à la det i Bruxelles el­ler Paris, så gør de selv­føl­ge­lig det, « si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.