Træt­te af mo­bilsnak

BT - - NYHEDER -

PRI­VAT­LIV, TAK Ef­ter mo­bil­te­le­fo­nen er ble­vet hver­mand­se­je, fyl­der an­dre folks pri­va­te te­le­fon­sam­ta­ler en del i det of­fent­li­ge rum. Og sam­ta­ler­ne fyl­der for me­get. Mo­bilsnak­ken ir­ri­te­rer over 60 pct. af os al­le, vi­ser en ny me­nings­må­ling, som Wil­ke har la­vet for Avi­sen. dk.

I alt har 1.007 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te dan­ske­re over 18 år del­ta­get i må­lin­gen. 62,5 pct. af dem an­gi­ver, at mo­bilsnak i det of­fent­li­ge rum ir­ri­te­rer dem of­te el­ler til ti­der.

Men selv­om man­ge øn­sker mo­bilsnak­ken hen, hvor pe­be­ret gror, er den kom­met for at bli­ve. Det me­ner kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Tem Frank An­der­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Vi in­si­ste­rer på ret­ten til at ud­tryk­ke os på de me­di­er, vi vil, og når vi vil. Fo­kus­set på in­di­vi­det går ik­ke væk, « si­ger han til Avi­sen. dk. An­dres pri­va­te sam­ta­ler Der er dog et sti­gen­de an­tal, der for­sø­ger at und­gå an­dre men­ne­skers pri­va­te sam­ta­ler.

Ek­sem­pel­vis i to­ge­ne. Her væl­ger fle­re rej­sen­de en plads i de så­kald­te stil­lezo­ner, hvor te­le­fo­nen skal væ­re på lyd­løs og sam­ta­le er for­budt.

Ef­ter­spørgs­len på stil­le­plad­ser­ne har væ­ret så høj, at DSB de se­ne­ste 10- 15 år har ud­vi­det stil­lezo­ner­ne og og­så ind­ført dem på de kor­te­re togstræk­nin­ger i S- to­ge­ne.

» Plad­ser­ne i stil­le­ku­pe­en er dem, der bli­ver solgt først i vo­res plads­be­stil­lings­sy­stem, « for­tæl­ler Aske Wieth- Knud­sen, for­ret­nings­ud­vik­lings­chef i DSB, til Avi­sen. dk.

Til­sy­ne­la­den­de er man­ges iver ef­ter at ta­le i mo­bil­te­le­fon så stor, at de har svært ved at læg­ge den fra sig, når de af­le­ve­rer og hen­ter de­res små børn i in­sti­tu­tion.

Sid­ste år fo­re­tog Lands­for­e­nin­gen For So­ci­al­pæ­da­go­ger ( LFS), der or­ga­ni­se­rer de kø­ben­havn­ske pæ­da­go­ger, en min­dre rund­spør­ge blandt klyn­ge­le­der­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. 20 af 40 dag­til­bud meld­te, at man de­ci­de­ret op­for­drer for­æl­dre­ne til ik­ke at bru­ge mo­bil i hen­te- og af­le­ve­rings­si­tu­a­tio­ner. Det sker bl. a. via op­slag og di­rek­te hen­ven­del­ser til for­æl­dre­ne.

14 in­sti­tu­tio­ner sva­re­de, at der li­ge­frem er ind­ført fa­ste reg­ler om, at in­sti­tu­tio­nen er mo­bil­frit om­rå­de.

» Der er man­gel på di­gi­tal dan­nel­se. Der­for er det godt, at pæ­da­go­ger­ne gør for­æl­dre­ne op­mærk­som på, hvad det har af kon­se­kven­ser, når de er op­ta­get af te­le­fo­nen i ste­det for bør­ne­ne, « si­ger Jan Ho­by, der er næst­for­mand i fag­for­e­nin­gen LFS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.