Nej, stats­sko­ve gi­ver fri­hed til bor­ger­ne

BT - - DEBAT - NORA SKJERNAA HANSEN

som ud­gangs­punkt ik­ke og slet ik­ke for at fi nan­si­e­re nog­le an­dre til­tag. De off ent­li­ge ju­vel­er kan kun sæl­ges en gang, så hvis man skal sæl­ge en bid hist og her, så skal det væ­re med et me­get klart for­mål. I så fald kun­ne det væ­re for at byt­te det for no­get me­re sam­funds­gavn­lig skov. Men det skaff er jo

ik­ke pen­ge til nog­le af de an­dre til­tag, Sko­v­brug

som for­sla­get her går ud på. er jo i hæ­ve am­bi­tions­ni­veau­et for

prin­cip­pet ba­re de na­tur­pak­ke­for­hand­lin­ger, vi er i gang med nu. Det vil gi­ve mu­lig­hed for at hæ­ve land­brug med be­løbs­ram­men på de 89 mil­li­o­ner, som

træ­er re­ge­rin­gen har spil­let ud med, til et hø­je­re be­løb, og der­med sik­re, at an­dre de­le af stats­sko­ven kan hen­læg­ges som urørt skov. Man kan og­så la­ve nog­le kon­kre­te pro­jek­ter el­ler til­tag i de re­ste­ren­de de­le af stats­sko­ven til at øge bi­o­di­ver­si­te­ten med.

VI KAN OG­SÅ

man kan sæl­ge og le­je de­le af stats­sko­ve­ne ud. Alt eft er hvad der er bedst lo­kalt set. Der kan væ­re nog­le ud­vik­lings­mæs­si­ge per­spek­ti­ver, der må­ske kan gø­re, at man ik­ke vil sæl­ge sko­ven, men i ste­det kan man bort­for­pag­te sko­v­drift en til pri­vat sko­v­drift , hvor ejer­ska­bet sta­dig for­bli­ver of­fent­ligt. Det er en del af for­sla­get, man kan tings­ly­se nog­le af de are­a­ler, man fra­sæl­ger, så man og­så fremad­ret­tet kan dri­ve sko­v­drift . I den for­bin­del­se vil man må­ske og­så kun­ne ting­ly­se re­strik­tio­ner om off ent­lig ad­gang, at det skal væ­re som i stats­sko­ve i dag. Der er ik­ke den sto­re for­skel, når det kom­mer til off ent­lig ad­gang i hen­holds­vis pri­va­te og off ent­li­ge

VI FO­RE­SLÅR BÅ­DE,

DET SKAL MAN

sto­re og al­si­di­ge go­der til be­folk­nin­gen. Det er sær­ligt na­tur- og fril­uft sliv, der er unikt for de off ent­li­ge sko­ve. I pri­va­te sko­ve må man ik­ke gå uden for sti­er­ne, man må ik­ke væ­re der om nat­ten, og så er der ri­me­lig stren­ge reg­ler for, hvil­ke grup­pe­ak­ti­vi­te­ter man må la­ve. Der skal man spør­ge om lov el­ler be­ta­le for det me­ste. I nog­le pri­va­te sko­ve fun­ge­rer det selv­føl­ge­lig godt, men man­ge ste­der gi­ver det sto­re pro­ble­mer for f. eks. bør­ne­ha­ve­grup­per og spej­der­grup­per, da de får svært ved at bru­ge sko­ven. Det kan man jo frit i stats­sko­ve­ne.

STATS­SKO­VE­NE LE­VE­RER SÅ

ut­ro­lig lang­sig­tet. I an­dre lan­de, hvor man gør den­ne slags, gør man det for 99 år ad gan­gen. Og det kan ha­ve nog­le sto­re ulem­per, for når man la­ver sko­v­drift , tæn­ker man så­dan set 400 år frem i ti­den, når man gør no­get, for træ­er­ne er så lang tid om at vok­se op. Hvis man så ik­ke ved, om man selv ejer det om 50 år, så er der ik­ke sam­me in­ter­es­se i at ta­ge de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Der er der­for ri­si­ko for en me­re kort­sig­tet for­valt­ning.

SKO­V­DRIFT ER SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.