Vel­kom­men til et per­fekt hel­ve­de

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Vel­kom­men til en røg­fri le­ge­plads’ stod der på et skilt på den kø­ben­havn­ske le­ge­plads, som jeg be­søg­te med mi­ne børn her i på­sken. JEG KEN­DER GODT de skil­te. De har væ­ret der læn­ge, men hver gang jeg ser dem, bli­ver jeg al­li­ge­vel en lil­le smu­le over­ra­sket. Og en lil­le smu­le vred. For hvor­for skal Kø­ben­havns Kom­mu­ne blan­de sig i, om jeg går hen i et hjør­ne af le­ge­plad­sen og tæn­der en smøg? Det er jo ik­ke ulov­ligt at ry­ge uden­dørs ( end­nu, i hvert fald). Fak­tisk er jeg ik­ke- ry­ger, så min ir­ri­ta­tion er me­re prin­ci­pi­el end re­el. Jeg sy­nes, at hetzen imod ry­ger­ne er gå­et for langt, og jeg sy­nes, at den off ent­li­ge fore­byg­gel­ses­ind­sats er ble­vet for om­k­lam­ren­de og for mora­li­se­ren­de. FOR VI VED jo godt, at ryg­ning er død­sens­far­ligt. Vi ved godt, at al­ko­hol og­så er det. Vi ved godt, at vi bør dyr­ke no­get mo­tion, få vo­res søvn, ple­je vo­res ven­ska­ber og træk­ke vej­ret helt ned i ma­ven. Men vi er voks­ne men­ne­sker med hver si­ne uper­fek­t­he­der, øn­sker, pri­o­ri­te­rin­ger, la­ster og in­di­vi­du­el­le ver­sio­ner af det go­de liv. Og det go­de liv in­de­hol­der alt­så – for nog­le af os – en nou­gat­mus el­ler fi re. An­dre har ik­ke lyst til at und­væ­re ci­ga­ret­ten, rød­vi­nen el­ler so­la­ri­et. SELV­FØL­GE­LIG KAN DET væ­re rig­tig svært at hol­de op med at ry­ge el­ler at ta­be sig. Der­for er det fi nt, at man kan få en hjæl­pen­de hånd af fæl­les­ska­bet, hvis man øn­sker det. Ry­ge­stop­kur­ser, sam­ta­ler hos læ­gen og så vi­de­re. Men græn­sen går net­op mel­lem det fri­vil­li­ge og det tvung­ne, mel­lem fri­hed og for­bud, mel­lem det op­ly­sen­de og det mora­li­se­ren­de. Og græn­sen bli­ver i dis­se år kon­stant over­t­rå­dt. FOR­LE­DEN VAR DET Kræft ens Be­kæm­pel­se og dan­ske kræft eks­per­ter, som lod op­lys­ning gli­de over i mora­li­se­ring. De kræ­ver nu en end­nu skrap­pe­re kurs over for ry­ger­ne: Kraft ig pris­stig­ning på to­bak, for­bud mod røg på og om­kring samt­li­ge ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og fl ere kampag­ner. » Vi skal pres­se den hold­ning igen­nem, at det ik­ke er i or­den, at unge ry­ger, « sag­de for­man­den for Dansk On­ko­lo­gisk Sel­skab, Ul­rik Las­sen, til Ber­ling­s­ke. Er ita­le­sæt­tel­sen af kvin­der­nes mang­len­de li­ge­stil­ling med til at sæt­te kvin­der i en svag po­si­tion? EKS­PER­TER­NE FO­RE­SLÅR NA­TUR­LIG­VIS stram­nin­ger­ne, for­di de ved, at ryg­ning er den stør­ste skurk i for­hold til kræft , og for­di de øn­sker at se fær­re kræft pa­tien­ter i frem­ti­den. Det er må­ske nok et sym­pa­tisk øn­ske. Men man glem­mer, at det net­op er fri­he­den, for­skel­lig­he­den og det uper­fek­te, som gør men­ne­sker til men­ne­sker og ik­ke ro­bot­ter. Og hvor­for er det li­ge ry­ger­ne, man er eft er? Hvis tan­ken er, at sta­ten via lov­giv­nin­gen skal mini­me­re bor­ger­nes ri­si­ko for at dø, er der jo me­get an­det, man kun­ne ta­ge fat på.

Jeg sy­nes, at hetzen imod ry­ger­ne er gå­et for langt

HASTIGHEDSGRÆNSERNE BUR­DE SÆT­TES vold­somt ned. Ja, vi kun­ne end­da for­by­de bi­ler! Tvun­gen mo­tion, helt sik­kert. En off ent­ligt de­sig­net app kun­ne min­de dig om din sund­heds­mæs­sigt for­svar­li­ge sen­ge­tid. Og hvad med ma­den? Er det egent­lig ik­ke bå­de let­te­re, bil­li­ge­re og sun­de­re, hvis sta­ten ba­re sam­men­sæt­ter din dag­li­ge me­nu for dig og sen­der det he­le til dig pak­ket ind i va­cuum? ’ VEL­KOM­MEN TIL ET per­fekt hel­ve­de’, kun­ne der stå på skil­te­ne, når man lan­der i Ka­strup luft havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.