Guld og sølv på ha­vets bund

BT - - NYHEDER -

SKATTEJAGT Va­sco da Ga­ma var 1500- tal­lets sto­re op­da­gel­ses­rej­sen­de. Nu er hans skib Es­me­ral­da iden­ti­fi­ce­ret ud for Omans kyst. Es­me­ral­da, det skib, som den le­gen­da­ri­ske po­rtu­gi­si­ske sø­fa­rer og op­da­gel­ses­rej­sen­de Va­sco da Ga­ma ( 1469- 1524) sej­le­de med på sin an­den rej­se til In­di­en, skal nu væ­re iden­ti­fi­ce­ret.

Vra­get blev op­rin­de­ligt fun­det ud for Omans kyst i 1998, men først nu er de vi­den­ska­be­li­ge resultater ble­vet of­fent­lig­gjort. Det er sket i tids­skrif­tet In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Nau­ti­cal Ar­cha­e­o­lo­gy. Vra­get blev nø­je­re un­der­søgt i 2013 i et sam­ar­bej­de mel­lem den vi­den­ska­be­li­ge grup­pes le­der David Mearns, hans sel­skab Blu­ewa­ter Recove­ri­es Ltd. og Omans kul­tur­mi­ni­ste­ri­um, og David Mearns si­ger til bri­ti­ske avi­ser, at bug­ten, hvor skibsvra­get blev fun­det, er næ­sten præ­cist, som det blev be­skre­vet i gam­le do­ku­men­ter om ski­bets en­de­sta­tion.

Det er lyk­ke­des at red­de 2.800 gen­stan­de op fra Es­me­ral­da, der sam­men med et an­det skib, Sao Pedro, var med i en grup­pe på i alt fem ski­be, som Va­sco da Ga­ma lod bli­ve til­ba­ge, da han vend­te hjem til Lis­sa­bon i 1503.

Ski­be­ne stod un­der kom­man­do af Va­sco da Ga­mas on­k­ler Vi­cen­te Sodré og Bras Sodré, hvis op­ga­ve var at pa­trul­je­re ha­vet syd­vest for den in­di­ske kyst og be­skyt­te den po­rtu­gi­si­ske ko­lo­ni. I ste­det sej­le­de de til den ara­bi­ske halvø og Afri­ka, hvor de be­slag­lag­de ara­bi­ske ski­be.

I maj 1503 ank­re­de de fem po­rtu­gi­si­ske ski­be op ved øen Al Hal­la­niy­ah ud for Omans kyst.

Lo­ka­le fi­ske­re ad­va­re­de de po­rtu­gi­si­ske sø­mænd om, at en storm nær­me­de sig, men po­rtu­gi­ser­ne men­te, at ski­be­ne kun­ne mod­stå en storm, og at de­res ank­re var stær­ke nok, så der­for ig­no­re­re­de Sodré­brød­re­ne på de to sto­re ski­be ad­vars­len, mens de tre min­dre ski­be blev flyt­tet til den an­den si­de af øen.

Da stormen kom, blev Es­me­ral­da og Sao Pedro re­vet løs og smadret mod øens klip­per og sank, og mens he­le mand­ska­bet på Es­me­ral­da, in­klu­si­ve Vi­cen­te Sodré, druk­ne­de, lyk­ke­des det de fle­ste om­bord­væ­ren­de på Sao Pedro at red­de sig i land. Bron­ze­klok­ke og guld­mønt­er Blandt de gen­stan­de fra ski­bet, der er ble­vet bjær­get, er en kob­ber­le­ge­ret tal­ler­ken med det kon­ge­li­ge po­rtu­gi­si­ske vå­benskjold, en bron­ze­klok­ke med tal­let 498 ind­gra­ve­ret ( det vi­ser, at ski­bet blev byg­get i 1498), guld­mønt­er fra Lis­sa­bon og sjæld­ne sølv­mønt­er, der var frem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.