Kvin­de fun­det død i Gu­denå­en

BT - - NYHEDER -

ULYK­KE En død kvin­de er søn­dag mor­gen ble­vet fun­det i Gu­denå­en ved Stevn­strup, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. En kvin­de blev i går mor­ges fun­det død i Gu­denå­en ved Stevn­strup vest for Ran­ders, og Østjyl­lands Po­li­ti un­der­sø­ger nu, om der skul­le væ­re ta­le om et druk­neu­lyk­ke.

» Der kom­mer en mel­ding på 112 om en mu­lig død per­son fun­det i van­det. Li­ge nu er vi på ste­det og er ved at fin­de ud af, om der er sket et uheld, el­ler om det er no­get an­det, « op­ly­ser vagt­chef Pe­ter Hall­strøm til BT.

Men iføl­ge TV 2 Østjyl­land skul­le der væ­re ta­le om et selv­mord.

Per­so­nen er ik­ke ble­vet iden­ti­fi­ce­ret end­nu, og Pe­ter Hall­strøm kan hel­ler ik­ke op­ly­se al­der på den omkomne.

» Det er sta­dig re­la­tivt nyt, så det er spar­somt med op­lys­nin­ger­ne, « for­tæl­ler han.

Li­get blev op­da­get af en ka­ja­kro­er, der be­fandt sig i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.