Lang vej for Ber­nie San­ders trods sej­re

BT - - NYHEDER -

PRI­MÆR­VALG We­e­ken­dens væl­ger­mø­der - de så­kald­te caucu­ses - hos De­mo­kra­ter­ne i USA blev et lyspunkt i Ber­nie San­ders’ kamp om at bli­ve præ­si­dent­kan­di­dat. Men selv om den 74- åri­ge gu­ver­nør fra Ver­mont, der be­teg­ner sig selv som de­mo­kra­tisk so­ci­a­list, vandt af­stem­nin­ger­ne i Ala­ska, Was­hin­g­ton og Hawaii, er dy­sten mod par­ti­fæl­len Hil­lary Cl­in­ton fort­sat hård.

Det for­kla­rer USA- eks­pert og re­dak­tør på net­me­di­et kon­gres­sen. com An­ders Ag­ner Pedersen, som trods Ber­nie San­ders’ se­ne­ste med­vind ik­ke spår ham de sto­re chan­cer for at bli­ve De­mo­kra­ter­nes bud på USA’s næ­ste præ­si­dent.

» Det er en fin dag for San­ders. Det er nog­le go­de sej­re, som gi­ver ham nyt liv og et for­ny­et mo­men­tum, « si­ger An­ders Ag­ner Pedersen.

» Pro­ble­met er, at det ik­ke er nok for Ber­nie San­ders at le­ve­re godt. Han skal le­ve­re fuld­stæn­dig ek­stra­or­di­nært, og­så i de kom­men­de uger, hvis det skal lyk­kes ham at æn­dre dy­na­mi­k­ken i for­hold til Hil­lary Cl­in­ton til hans for­del. « Fle­re vig­ti­ge af­stem­nin­ger Den kom­men­de tid by­der på vig­ti­ge af­stem­nin­ger i fle­re sto­re sta­ter, og dis­se ven­tes ik­ke at fal­de ud til Ber­nie San­ders’ for­del.

» Hil­lary Cl­in­ton er sta­dig stor­fa­vo­rit til at vin­de no­mi­ne­rin­gen. Hun er langt for­an ham, og for­u­de ven­ter nog­le sto­re slags­mål i Wi­scon­sin, New York, Penn­sylva­nia og Ca­li­for­ni­en. Den dår­li­ge nyhed for Ber­nie San­ders er, at han står til at ta­be al­le fi­re ste­der iføl­ge me­nings­må­lin­ger­ne li­ge nu, « si­ger An­ders Ag­ner Pedersen.

Den re­la­tivt hø­je an­del af hvi­de væl­ge­re i Ala­ska og Was­hin­g­ton er en stor del af for­kla­rin­gen på, at Ber­nie San­ders net­op sej­re­de der.

Sor­te og per­so­ner med lat­i­na­me­ri­kansk bag­grund har i an­dre del­sta­ter net­op ho­ved­sa­ge­ligt bak­ket op om Hil­lary Cl­in­ton.

Til gen­gæld har Ber­nie San­ders godt fat i de unge, for­kla­rer An­ders Ag­ner Pedersen.

» Han har ført en kampag­ne, som man­ge unge væl­ge­re kan re­la­te­re sig til. Han vil la­ve nog­le ting om, for­sø­ge at ska­be stør­re so­ci­al ret­fær­dig­hed og prø­ve at ska­be et me­re ba­lan­ce­ret ame­ri­kansk sam­fund. På den må­de har han i hø­je­re grad end Hil­lary Cl­in­ton ev­net at sam­le det po­ten­ti­a­le op, som fin­des ude på ven­stre­fløj­en blandt man­ge unge, « si­ger han. Hil­lary Cl­in­ton er sta­dig stor­fa­vo­rit til at vin­de no­mi­ne­rin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.