Ek­stremt for­brug af

An­tal­let af dan­ske­re, der ta­ger me­di­cin mod ma­ve­sy­re og halsbrand, er på 10 år næ­sten for­doblet, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NYHEDER -

SURT OP­STØD per ud og ik­ke stop­per fra den ene dag til den an­den, « si­ger Pe­ter Fentz Haa­strup.

Iføl­ge ham er der fle­re grun­de til, at vi dan­ske­re på ba­re 10 år har få­et et dob­belt så stort for­brug af ma­ve­sy­re­hæm­men­de me­di­cin. Fle­re har ondt i ma­ven Blandt an­det går fle­re til læ­gen med ondt i ma­ven og for­ven­ter at bli­ve hjul­pet sam­ti­dig med, at mid­ler­ne de se­ne­ste ti år er fal­det i pris. Først­nævn­te gen­ken­der for­mand og læ­ge for Dansk Sel­skab for Al­men Me­di­cin ( læ­ger­nes fag­li­ge sel­skab, red.) An­ders Beich især.

» Fle­re og fle­re hen­ven­der sig med ondt i ma­ven og sam­men­holdt med, at det er en ef­fek­tiv ty­pe me­di­cin, er det for­ment­lig der­for, vi ser et sti­gen­de for­brug. Man­ge fo­re­træk­ker en pil­le frem for først at kig­ge på de­res le­ve­vis i form af f. eks. bed­re søvn, me­re mo­tion, min­dre junk­food og al­ko­hol, som kan væ­re med til at mind­ske symp­to­mer­ne, « si­ger han.

An­ders Beich er­ken­der dog og­så, at » læ­ger­ne har et an­svar « :

» Folk vil jo ger­ne ha­ve hjælp, og der kan det da godt væ­re, at vi i nog­le til­fæl­de er for go­de af os, når pa­tien­ten har man­ge ge­ner fra ma­ven pga. af f. eks. dår­lig le­ve­vis, og vi så har en me­di­cin, der vir­ker på symp­to­mer­ne. Desvær­re ken­der vi jo ik­ke til lang­tid­s­ef­fek­ter­ne ved at ta­ge me­di­ci­nen over læn­ge­re tid, og der­for er det selv­føl­ge­lig vig­tigt, at man kun får det i en kort pe­ri­o­de, så man und­går bi­virk­nin­ger som f. eks. pro­ble­mer med vi­ta­mi­n­op­ta­gel­sen, « si­ger han. Over­ser år­sag til smer­ter­ne Det er imid­ler­tid ik­ke kun over­for­brug, der kan væ­re et pro­blem. Den nye forsk­ning ty­der og­så på, at der fin­der un­der­be­hand­ling sted. Så­le­des stop­per 13 pct. for hur­tigt med me­di­ci­nen:

» Man­ge pa­tien­ter kan ha­ve gavn af me­di­ci­nen som fore­byg­gel­se mod ma­ve­sår, for ek­sem­pel hvis de tid­li­ge­re har haft et ma­ve­sår og får an­den me­di­cin, der kan ha­ve ma­ve­sår som bi­virk­ning, « si­ger Pe­ter Fentz Haa­strup.

Han vil nu i et nyt forsk­nings­pro­jekt un­der­sø­ge de prak­ti­se­ren­de læ­gers rol­le og de­res hold­nin­ger til me­di­ci­nen.

Sam­ti­dig vil han se nær­me­re på, hvad det er for symp­to­mer, folk kom­mer med, når de kla­ger over ondt i ma­ven. Man kan nem­lig fryg­te, at me­di­ci­nen ude­luk­ken­de bli­ver brugt til at symp­tom­be­hand­le – li­ge­som når man ta­ger smer­testil­len­de – og der­med at man ik­ke fin­der den egent­li­ge år­sag til pro­ble­met i form af f. eks. ma­ve­sår. Ta­ges ef­ter mad Det er en for­del at ta­ge de sy­re­neut­ra­li­se­ren­de mid­ler en ti­me ef­ter et må­l­tid. På den må­de kan man for­læn­ge mid­ler­nes virk­nings­tid. Hel­bre­der ik­ke In­gen af mid­ler­ne hel­bre­der, men mind­sker el­ler fjer­ner mid­ler­ti­digt den ma­ve­sy­re, der frem­kal­der symp­to­mer­ne. En luk­ke­me­ka­nis­me for­hin­drer, at ma­ve­sy­ren lø­ber op i spi­se­rø­ret. Men hos nog­le fun­ge­rer luk­ke­me­ka­nis­men ik­ke, og ma­ve­sy­ren kan der­for kom­me op i spi­se­rø­ret, så der op­står su­re op­stød. Bi­virk­nin­ger Et stort for­brug øger ri­si­ko­en for bi­virk­nin­ger som di­ar­ré, for­stop­pel­se, ma­ve­s­mer­ter og kval­me. Hæm­mer læ­ge­mid­ler Vær op­mærk­som på, at sy­re­neut­ra­li­se­ren­de læ­ge­mid­ler kan hæm­me op­ta­gel­sen af an­dre læ­ge­mid­ler . Det gæl­der f. eks. an­ti­bi­o­ti­ka, jern, di­goxin ( mod hjer­te­syg­dom). For­sker­ne ved ik­ke, hvor­for luk­ke­me­ka­nis­men fun­ge­rer dår­ligt hos nog­le - men bl. a. kaf­fe, al­ko­hol og fed mad kan få mus­k­len til at slap­pe af, så ma­ve­sy­ren lø­ber den for­ker­te vej.

– så vil du op­le­ve... Na­tur­lig be­hand­ling Sjæld­ne el­ler mil­de til­fæl­de af su­re op­stød be­hø­ver ik­ke, bli­ve be­hand­let med me­di­cin. For nog­le hjæl­per et glas vand el­ler mælk, hav­re­gryn el­ler lig­nen­de.

Ma­ve­sy­ren pro­du­ce­res i ma­ve­sæk­ken, der lig­ger i for­læn­gel­se af spi­se­rø­ret. Sy­ren er nød­ven­dig for at kun­ne for­dø­je ma­den og dræ­be bak­te­ri­er. • Kval­me • Su­re op­stød • Halsbrand • For­vær­ring af symp­to­mer, når du spi­ser stær­ke kryd­de­ri­er el­ler su­re fø­de­va­rer, som f. eks. ci­trus­frug­ter el­ler syl­te­de agur­ker. • Lin­dring af symp­to­mer, når du drik­ker mælk el­ler spi­ser en ba­nan. • I sjæld­ne til­fæl­de kan ma­ve­sy­ren æt­se hul på spi­se­rø­ret. Hvis det sker, vil man få me­get ondt i den øver­ste del af ma­ven el­ler bry­stet, og man ka­ster rødt blod op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.