Fi­re år med ondt i ma­ven

BT - - NYHEDER -

MAVEONDE og an­dre ba­si­ske va­rer for at hol­de ma­ve­sy­ren i ro.

I lang tid for­søg­te Ru­ne Kjels­mark at ta­ge smer­ten i op­lø­bet med hånd­købs­me­di­cin som Sa­ma­rin og Al­mi­nox, men det var langt­fra al­tid, at han und­gik an­fal­de­ne. Ik­ke ma­ve­sår, men spi­se­rørs­brok For to må­ne­der si­den gik han der­for til læ­ge, hvor han blev un­der­søgt for ma­ve­sår, og der­ef­ter fik han en re­cept på ma­ve­sy­re­hæm­men­de me­di­cin.

» Jeg hav­de ik­ke ma­ve­sår, så vi af­tal­te, at jeg skul­le prø­ve med pil­ler­ne i no­gen tid for at se, om det hjalp. El­lers skul­le jeg gen­nem nog­le fle­re un­der­sø­gel­ser, « si­ger han.

Hel­dig­vis hjalp de. Han fik ik­ke læn­ge­re ma­ve­sy­re­an­greb, hvis han ba­re spi­ste en pil­le hver mor­gen.

En må­ned se­ne­re var han på sy­ge­hu­set i en an­den for­bin­del­se og for­tal­te læ­gen om pro­ble­met med ma­ve­sy­re. Hun til­bød ham en kik­kertun­der­sø­gel­se, for­di hun syn­tes, han hav­de gå­et for læn­ge med pro­ble­met. Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at han hav­de spi­se­rørs­brok. No­get, man umid­del­bart ik­ke kan gø­re no­get ved.

» Men læ­gen syn­tes, jeg skul­le trap­pe ud af me­di­ci­nen, for­di det kun­ne væ­re va­nedan­nen­de, « for­tæl­ler Ru­ne Kjels­mark. Ik­ke klar til at trap­pe ned Han har dog in­gen pla­ner om, at det skal ske li­ge med det sam­me, da han langt om læn­ge har fun­det no­get, der vir­ker.

» Jeg vil først for­sø­ge at stop­pe med at ry­ge, og først der­ef­ter trap­pe ned og se, om det vir­ker, « si­ger Ru­ne Kjels­mark.

Han ved nem­lig godt, at ryg­ning pro­vo­ke­rer ma­ve­sy­ren. Han er og­så be­gyndt at spi­se sun­de­re, und­gå kaf­fe og dyr­ker mo­tion.

» Det går jo ud over ens liv, når man fle­re da­ge ef­ter et ma­ve­sy­re­an­greb ik­ke kan gå på ar­bej­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.