Trus­se­ind­læg kan red­de dit hjem

Trus­se­ind­lægs- di­rek­tør bag ny op­fin­del­se, der sik­rer dit hus mod vand­ska­de

BT - - NYHEDER -

SKYBRUDSREDNING vin­ger? Skal det væ­re ek­stra ab­sor­be­ren­de? « for­tæl­ler han, da BT mø­der ham i en in­du­stri­byg­ning i Brønd­by.

Mi­cha­el An­der­sens sto­re vi­den om trus­se­ind­læg skyl­des ik­ke en sær til­bø­je­lig­hed, men det fak­tum, at han i 2011 var di­rek­tør på fa­brik­ken DAM- BI. Fa­brik­ken pro­du­ce­rer trus­se­ind­læg, hy­giej­ne­bind, ble­er og pro­duk­ter til in­kon­ti­nens.

Da sky­brud­det ram­te, hav­de han en kas­se med va­re­prø­ver i kæl­de­ren.

» Da jeg kom ned i kæl­de­ren og løf­te­de kas­sen med trus­se­ind­læg, kun­ne jeg mær­ke, at den var helt tung af vand, den hav­de ab­sor­be­ret, « for­tæl­ler Mi­cha­el An­der­sen.

Han slæb­te de øde­lag­te va­re­prø­ver op på vej­en, og der så han sin gen­bo sid­de græ­den­de over si­ne øde­lagt ejen­de­le, der lå spredt på for­to­vet. I det øje­blik blev Mi­cha­el An­der­sen ramt af en åben­ba­ring:

» Det gik op for mig, at jeg mulig­vis hav­de løs­nin­gen på he­le Vester­bros pro­blem mel­lem mi­ne hæn­der, « for­tæl­ler han med stor be­gej­string.

Mi­cha­el An­der­sen er ud­dan­net in­ge­ni­ør og sam­men med sin ven, bi­o­ke­mi­ke­ren Sø­ren Stærmose, har han en lidt spe­ci­el hob­by.

En gang om må­ne­den mø­des de to mænd over en fla­ske vin og ud­veks­ler ide­er til op­fin­del­ser. Den før­ste op­fin­del­se, de gik vi­de­re med, var et fil­ter, der gør det mu­ligt for per­so­ner med vin- al­ler­gi at drik­ke vin. De te­ste­de fil­te­ret på en al­ler­gisk ven, og det kla­re­de te­sten. Desvær­re fjer­ne­de fil­te­ret og­så far­ven og sma­gen.

Men ef­ter sky­brud­det hav­de ven­ner­ne en ny idé: De vil­le ud­vik­le et styk­ke ta­pe, der fun­ge­rer som et trus­se­ind­læg, man sæt­ter i dø­ren før et kraf­tigt regn­vejr.

» Vi ud­vik­le­de for­skel­li­ge pro­to­ty­per, og hel­dig­vis kun­ne vi te­ste dem på fa­brik­kens ma­ski­ner, « for­tæl­ler Mi­cha­el An­der­sen.

Ide­en er sim­pel: Man sæt­ter ta­pen fast i dør­kar­men, og når van­det kom­mer, svul­mer det op og luk­ker dø­ren tæt, så van­det ik­ke kan træn­ge ind. Svært pro­jekt Det vi­ste sig imid­ler­tid at væ­re svæ­re­re end an­ta­get at fin­de et ma­te­ri­a­le, der kun­ne hol­de tæt. Der­for måt­te op­fin­der­ne sø­ge nye ve­je, og ve­je­ne led­te dem til ka­bel­bran­chen. De fandt ud af, at der sid­der no­get ma­te­ri­a­le i un­der­vand­skab­ler, der sik­rer kab­let mod vand, hvis det går i styk­ker.

» Vi tog på ka­bel­mes­se i Köln. Det var et kæm­pe stort sted. Det vil­le ta­ge fle­re da­ge at kom­me igen­nem det he­le. Vi tal­te med for­skel­li­ge ka­bel­pro­du­cen­ter, men de kun­ne hur­tigt for­nem­me, at vi ik­ke hav­de no­gen stor or­dre med, og så trak de sig, « erin­drer Mi­cha­el Hansen.

De fle­ste ka­bel­pro­du­cen­ter ryste­de på ho­ve­d­et ad de to op­fin­de­re, men det lyk­ke­des til sidst at fin­de en le­ve­ran­dør fra Slove­ni­en, der ger­ne vil­le med på even­ty­ret. Uden af-

SÅ­DAN VIR­KER SKYBRUDSTAPEN reg­ning send­te han dem ma­te­ri­a­le­prø­ver.

Og ef­ter tal­ri­ge test og eks­pe­ri­men­ter i Mi­cha­el An­der­sens køk­ken lyk­ke­des det at fin­de det ret­te ma­te­ri­a­le. Su­ger ti gan­ge et sky­brud De to op­fin­de­re har nu la­vet en li­cens­af­ta­le med iværk­sæt­ter­virk­som­he­den Lind So­lu­tions, der i for­vej­en pro­du­ce­rer ty­ve­ri­sik­rin­ger til vin­du­er.

Lind So­lu­tions har præ­sen­te­ret for­seg­lings­ta­pen for en ræk­ke for­sik­rings­sel­ska­ber og kan nu lan­ce­re ta­pen som et re­gu­lært pro­dukt. Pri­sen på pro­duk­tet er hemmelig, men den er fast­sat, så for­sik­rings­sel­ska­ber­ne kan kø­be for­seg­lings­ta­pen og foræ­re den til kun­der i om­rå­der, der er hårdt ramt af vand­ska­der.

» Vand­ska­der ko­ster hvert år for­sik­rings­bran­chen et svim­len­de be­løb, så der er stor in­ter­es­se i pro­duk­ter, der kan for­hin­dre el­ler be­græn­se ska­der­ne, « si­ger Ter­kel Lind, der er di­rek­tør i Lind So­lu­tions.

En test har iføl­ge Ter­kel Lind vist, at for­seg­lings­ta­pen ved et vand­tryk, der sva­rer til 50 mm regn på ti mi­nut­ter, sag­tens kan for­hin­dre van­det i at træn­ge ind. Det sva­rer til ti gan­ge me­re end et sky­brud.

For­seg­lings­ta­pen bli­ver lan­ce­ret 29. marts, hvor Lind So­lu­tions og Alm. Brand For­sik­ring vil de­le va­re­prø­ver ud til be­bo­e­re i Jyl­lin­ge, der of­te bli­ver ramt af over­svøm­mel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.