Fær­re og dår­li­ge­re ud­dan­ne­de be­tjen­te i det jy­ske

BT - - NYHEDER -

Frem­ti­den for Nord­jyl­lands Po­li­ti by­der ik­ke på fle­re be­tjen­te - tvær­ti­mod. I øje­blik­ket er der det, der sva­rer til 60 be­tjen­te ude af styr­ken hver dag, og den si­tu­a­tion kan bli­ve hver­dag frem­over.

» Det vil be­ty­de dår­li­ge­re ser­vi­ce i Nord­jyl­land, « si­ger til­lids­mand Poul Buus til Nord­jy­ske Stift­s­ti­den­de.

Der­u­d­over bli­ver be­tjen­te­ne frem­over dår­li­ge­re ud­dan­ne­de, og det går ud over det lo­ka­le po­li­ti­ar­bej­de, vur­de­rer po­li­ti­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Adam Di­de­ri­ch­sen. I ef­ter­å­ret ind­gik et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get en ny po­li­ti­af­ta­le, der be­ty­der, at ter­r­or­be­red­skab og græn­se­kon­trol­len skal styr­kes. Der­for skal der over­fø­res fle­re be­tjen­te til Aar­hus og Kø­ben­havn, hvor der skal væ­re ter­r­or­be­red­skabs­cen­tre, samt til kred­se­ne ved græn­sen. Der­for skal blandt an­dre Nord­jyl­lands Po­li­ti af med 30- 40 be­tjen­te.

» Det er en kort­sig­tet løs­ning, for­di man har brug for en mas­se folk til at stå vagt li­ge nu. Men jeg tror, man kom­mer til at for­try­de det i frem­ti­den, « si­ger han.

Po­li­ti­af­ta­len in­de­bæ­rer, at po­li­ti­ud­dan­nel­sen bli­ver skå­ret ned fra tre et halv år til blot to år. Det mø­der stor skep­sis fra bå­de til­lids­mand og for­sker.

» Vi får tungt­be­væb­ne­de, let ud­dan­ne­de be­tjen­te. Den nye ud­dan­nel­se be­ty­der, at to tred­je­de­le får en dår­li­ge­re ud­dan­nel­se end i dag, og det går ud over ef­ter­forsk­nin­gen og det fore­byg­gen­de ar­bej­de, « si­ger Adam Di­de­ri­ch­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.