Me­lig­hed

BT - - NYHEDER -

om det var hur­tigt­fly­ven­de, og hvor man­ge der var ta­le om. Gu­le brik­ker var for dem, det ik­ke hav­de væ­ret mu­ligt at iden­ti­fi­ce­re, mens de grøn­ne var for eg­ne fly.

» Det er et uhy­re sim­pelt sy­stem, men me­get hur­tigt. Der gik kun et øje­blik, fra man så fly­et, til der lå en brik på bor­det, som kun­ne gi­ve over­blik, « si­ger Keld Pe­ter­sen, som be­gynd­te at gø­re tje­ne­ste på cen­tra­len som 18- årig, se­ne­re blev næst­kom­man­de­ren­de der­ne­de og alt­så fort­sat­te helt frem til, at lavvars­lings­cen­tra­len blev luk­ket ned i 2004, hvor nye fly­ven­de ra­dar­sta­tio­ner over­tog dens funk­tion. Et ef­fek­tivt flys­pot­ter­sy­stem Da den kol­de krig blev er­klæ­ret et af­slut­tet ka­pi­tel i 1991, dre­je­de man nøg­len om i langt de fle­ste dan­ske vars­lings­an­læg. Men når kæl­de­ren un­der Carls­berg al­li­ge­vel var i brug helt frem til 2004, skyl­des det, at sy­ste­met net­op var ut­ro­lig ef­fek­tivt.

» Man prø­ve­de at ind­fø­re et edb­sty­ret sy­stem, men det kom al­drig til at fun­ge­re. Det her var langt stær­ke­re og hur­ti­ge­re, « si­ger Keld Pe­ter­sen.

Den go­de nyhed er dog, at cen­tra­len ne­de i ølkæl­de­ren i sin lan­ge le­ve­tid stort set al­drig har væ­ret i hø­je­ste be­red­skab.

» I min tid har der ik­ke væ­ret skær­pe­de si­tu­a­tio­ner. Den ene­ste gang, man har sat luft­mel­de­kor­p­set i et hø­je­re be­red­skab, var i 1956 i for­bin­del­se med Un­garnskri­sen, hvor mand­ska­bet blev alar­me­ret, for­di man var usik­re på, hvad der kun­ne ske. El­lers har jeg kun prø­vet kri­ser i for­bin­del­se med ef­ter­søg­nin­ger, hvor fly plud­se­lig er for­s­vun­det, og så un­der sto­re hærø­vel­ser, « for­tæl­ler Keld Pe­ter­sen, som sam­men med den øv­ri­ge stab der­for pri­mært har skrid­tet hen over plad­sen i de gam­le Carls­berg- byg­nin­ger i for­bin­del­se med mi­li­tæ­re øvel­ser og træ­ning, som sta­ten gen­nem al­le åre­ne op- I gam­le da­ge hav­de man ik­ke ra­da­rer, der kun­ne fan­ge lav­t­fly­ven­de fly, og der­for vil­le fjen­der al­tid fly­ve så lavt, som de kun­ne ret­holdt i freds­tid for samt­li­ge for­svar­værn.

Selv­om Keld Pe­ter­sen sta­dig er ak­tiv som kap­ta­jn i Fly­ver­hjem­me­vær­net, er det ik­ke læn­ge­re tys- tys. Han er ble­vet en slags ku­sto­de over for­ti­dens trus­sels­bil­le­de:

» Vi har be­va­ret cen­tra­len som en tidslo­m­me. Så nu la­ver jeg rund­vis­nin­ger for dem, der ger­ne vil se den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.