Mor til tre for­svandt på mystisk vis

BT - - NYHEDER -

lig op fra de ukend­tes grav samt be­stilt en dna- prø­ve fra li­get.

In­den det nå­e­de så vidt, end­te han dog med at for­føl­ge et an­det spor, for­tæl­ler In­de­pen­dent. Han kom på spo­ret af en an­den kvin­de, der hav­de le­vet i Ten­nes­see i 1980er­ne, in­den hun flyt­te­de til Te­xas. For ung til at væ­re mor Politiet har ik­ke op­lyst præ­cis, hvad der gjorde, at Scott Jar­vis fandt frem til net­op den kvin­de, men da han ef­ter­føl­gen­de fik kon­takt til kvin­den via det lo­ka­le po­li­ti, in­drøm­me­de hun sin san­de iden­ti­tet.

Lu­la Ann Gil­le­spie- Mil­ler har ef­ter­føl­gen­de for­talt, at hun den­gang tro­e­de, at hun var for ung til at væ­re mor og der­for over­drog for­æl­dre­myn­dig­he­den til si­ne eg­ne for­æl­dre, in­den hun for­svandt.

Ef­ter­som Lu­la Ann Gil­le­spieMil­ler ik­ke har be­gå­et no­gen for­bry­del­se, har myn­dig­he­der­ne valgt ik­ke at op­ly­se hen­des dæk­navn el­ler den lands­by, hvor hun blev fun­det.

Gil­le­spie- Mil­ler har gi­vet politiet lov til at vi­de­re­gi­ve si­ne kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner til hen­des nu fuld­voks­ne dat­ter Tam­my, så de kan kom­me i kon­takt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.