Ti­den er per­fekt for

BT - - NYHEDER -

in­den man har sagt or­det til en­de. Det er ik­ke til at ar­bej­de med.

2- 3 pro­cent af be­folk­nin­gen me­nes at kun­ne ka­te­go­ri­se­res som psy­ko­pa­ter. Men der er hjælp at hen­te. Utal­li­ge er de bø­ger, hjem­mesi­der og ar­tik­ler, der vil gu­i­de os til at op­da­ge, hånd­te­re el­ler und­gå psy­ko­pa­ten i vo­res hver­dag og i os selv.

Se­ne­ste skud på psy­ko­pat­stam­men er et dob­belt­fored­rag af psykiater, om­stridt Ber­ling­s­ke- blog­ger og en af lan­dets frem­me­ste psy­ko­pa­t­eks­per­ter Hen­rik Day og Mikkel Se­ve­rin, Mind Con­trol- eks­pert, hyp­no­ti­sør og ad­vo­kat. Hver­da­gens psy­ko­pa­ter » Hver­da­gens psy­ko­pa­ter og de­res løg­ne « hed­der fored­ra­get, der blandt an­det skal kom­me ud­van­din­gen af » psy­ko­pat « til livs. Ber­ling­s­ke mø­der psy­ki­a­te­ren og mind con­trol­le­ren i Hen­rik Days pent­hou­se­lej­lig­hed på Chri­sti­ans­havn.

» Der er gå­et ek­strem in­f­la­tion i be­gre­bet psy­ko­pat, « si­ger Hen­rik Day.

» Det at for­tæl­le en løgn er jo langt­fra det sam­me som at væ­re psy­ko­pat. Jeg får tit hen­ven­del­ser fra folk, ty­pisk mødre, der vil ha­ve mig til at ud­ta­le mig om de­res eks­mænd, el­ler fra kvin­der, der be­skyl­der de­res mænd for at væ­re psy­ko­pa­ter. Her si­ger jeg til folk: Prøv at se på dig selv. Hvad har du selv fo­re­ta­get af valg? Hvor­dan har du selv age­ret? At du tol­ker no­get som uretfærdigt, er ik­ke nød­ven­dig­vis det sam­me, som at din mand er psy­ko­pat. Mikkel og jeg vil ger­ne dif­fe­ren­ti­e­re os væk fra at bru­ge psy­ko­pat som et skældsord. Det er me­get upas­sen­de. «

Ad­vo­kat Mikkel Se­ve­rin er Dan­marks før­en­de per­for­mer af og fored­rags­hol­der om Mind Con­trol. Med kend­skab til folks kro­p­s­sig­na­ler og psy­ko­lo­gi­ske tek­nik­ker si­ges han at kun­ne for­ud­si­ge, kon­trol­le­re og sty­re an­dres tan­ker. På YouTu­be kan man se hvor­dan.

Mikkel Se­ve­rins an­del af dob­belt­fored­ra­get er at vi­se, hvor­dan man kan se, om et an­det men­ne­ske ly­ver, og af­gø­re, hvad der får et men­ne­ske til at ud­vi­se » løg­ne­in­di­ka­to­rer « .

» He­le vo­res per­for­man­ce­kul­tur un­der­byg­ger, at vi for­sø­ger at op­ret­hol­de, hvem vi er. Men vi er enormt dår­li­ge til at skju­le vo­res kro­p­s­sprog. I bund og grund hand­ler det om, at hvis folk bli­ver spurgt om no­get, der er stres­sfyldt for dem, el­ler om et om­rå­de, hvor de har no­get in­for­ma­tion, som de ik­ke øn­sker at vi­de­re­gi­ve, så sker der psy­ko­lo­gisk nog­le

HVAD ER EN PSY­KO­PAT? me­ka­nis­mer, som kan væ­re me­get svæ­re at kon­trol­le­re. Og det gi­ver sig ud­slag i, hvor­dan de age­rer, og hvor­dan de­res stem­me­fø­ring bli­ver. «

» Der er en lil­le grup­pe psy­ko­pa­ter, som man kal­der na­tu­ral per­for­mers. De er så go­de og har det her sku­e­spil­ler­gen, hvor det næ­sten er umu­ligt at se, om de ly­ver. De vil væ­re enormt godt eg­ne­de til at be­stri­de po­li­ti­ske top­po­ster el­ler til at be­gå kri­mi­na­li­tet. For hvis de en­de­lig bli­ver på­gre­bet, vil de sjæl­dent ha­ve no­gen in­di­ka­to­rer på, at de ly­ver. «

Hen­rik Day har end­nu ik­ke set be­vi­ser for, at f. eks. politikere skul­le væ­re me­re psy­ko­pa­ti­ske end an­dre.

» Men jeg tror, sær­ligt eks­po­ne­re­de po­ster som po­li­tik og kri­mi­na­li­tet vil til­træk­ke folk med nog­le af de udad­vend­te træk, som psy­ko­pa­ter har. « Det ty­de­lig­ste tegn Blandt in­di­ka­to­rer på at vi el­ler vo­res sam­ta­le­part­ner, psy­ko­pat el­ler ej, ly­ver, næv­ner Mikkel Se­ve­rin de ty­de­lig­ste tegn fra si­de 1 i Grønspæt­te­bo­gen for løg­nop­da­ge­re.

» Frys- re­spons. Det er, hvor folk bli­ver una­tur­ligt stil­le i krop­pen. El­ler at de be­gyn­der at » il­lu­stre­re « me­get min­dre og bru­ge fær­re fag­ter. Du kan se ef­ter mi­kro­be­væ­gel­ser i an­sig­tet. No­gen kan si­ge: » Jeg er rig­tigt glad « , men ser du sam­ti­dig ud­tryk for vre­de, det va­rer kun en 25. del af et se­kund, så er der et mis­match,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.