Nikita vil ha­ve ulov­lig ta­to­ve­ring

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­ke­ren og blog­ge­ren Nikita Klæ­strup har nor­malt ik­ke pro­ble­mer med at ska­be op­mærk­som­hed om sig selv ved hjælp af sit ud­se­en­de.

Den 21- åri­ge de­bat­tør blev net­op land­skendt, da hun mød­te op til Kon­ser­va­tiv Ung­doms 110- års gal­la i en me­get af­slø­ren­de kjo­le.

Men nu plan­læg­ger Dan­marks mest goog­le­de kvin­de i 2015, der si­den gal­la­fe­sten er ble­vet med­lem af Li­be­ral Al­li­an­ce, og­så at få la­vet en ta­to­ve­ring, der kom­mer til at stik­ke ud.

» Den 9. april skal jeg ha­ve min al­ler­før­ste ta­to­ve­ring la­vet. Jeg glæ­der mig ut­ro­lig me­get! Jeg vil ik­ke af­slø­re, hvad det bli­ver end­nu, men jeg kan godt af­slø­re, at den bli­ver me­get syn­lig. Den kom­mer nem­lig til at væ­re på min hånd, « skri­ver Klæ­strup på sin blog.

Selv om det ik­ke er ual­min­de­ligt at se folk med udsmyk­ke­de hæn­der, er det dog ulov­ligt for ta­to­vø­rer i Dan­mark at ta­to­ve­re per­so­ner på hal­sen, i an­sig­tet og på hæn­der­ne. Iføl­ge loven om ta­to­ve­ring fra 1966 straf­fes over­træ­del­ser med bø­de.

Det frem­går ik­ke, om Nikita Klæ­strup er klar over, at det er ulov­ligt at la­ve ta­to­ve­rin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.