Husker du Mga­la fra ’ Den ene­ste ene’?

BT - - TV / RADIO -

HER ER HUN I DAG

Men pi­gen bag en af de må­ske mest po­pu­læ­re replik­ker i dansk film­hi­sto­rie hed­der i vir­ke­lig­he­den Va­nes­sa Gouri. Og selv om man skul­le me­ne, at sku­e­spil­ler­vej­en lå li­ge for, når man i så tid­lig en al­der op­træ­der i en af de stør­ste dan­ske filmsuc­ce­ser no­gen­sin­de, så har Va­nes­sa Gouri alt­så valgt at gå en an­den vej, skri­ver TV2.

Den nu 21- åri­ge Va­nes­sa Gouri har nem­lig bo­sat sig i Mal­mø, hvor hun læ­ser til so­ci­al- og sund­heds­as­si­stent.

» Før i ti­den vil­le jeg da ger­ne ha­ve væ­ret sku­e­spil­ler. Men jeg kan godt li­de at hjæl­pe men­ne­sker, og der­for gik jeg i den­ne ret­ning, « si­ger hun til TV2.

Rol­len som bar­ne­stjer­ne var no- get, som Va­nes­sa Gouri mær­ke­de til, da hun bo­e­de i Kø­ben­havn i åre­ne ef­ter fil­men, men i Sve­ri­ge kan hun gå an­der­le­des ube­mær­ket rundt, for­tæl­ler hun. Fuck- replik­ken » På min før­ste sko­le vid­ste al­le, at jeg spil­le­de Mga­la. Det var in­gen hem­me­lig­hed, men da jeg flyt­te­de til en an­den sko­le i Kø­ben­havn, for­tal­te jeg det ik­ke til så man­ge - og i Sve­ri­ge har folk ik­ke set fil­men, så der bli­ver jeg ik­ke gen­kendt, « si­ger Va­nes­sa Gouri til TV2.

I fil­men har Mga­la gan­ske få replik­ker, men al­li­ge­vel er det lyk­ke­des hende at ef­ter­la­de et af­tryk, som i den grad har knyt­tet sig til den po­pu­læ­re ko­me­die.

SOLEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

I en sce­ne, hvor adop­tions­da­men ( Hella Joof) er på be­søg, ud­bry­der lil­le Mga­la plud­se­lig ’ Fuck’, hvor­til adop­tions­da­men bli­ver for­kla­ret, at det blot be­ty­der ’ Hej’ på afri­kansk. Her­til er der selv­føl­ge­lig in­gen an­den ud­vej for adop­tions­da­men end at sva­re til­ba­ge på ’ afri­kansk’ med: » Ja­men, så fuck fuck da. «

Og det er Mga­la si­den­hen ble­vet hu­sket for. Til TV2 for­tæl­ler hun, at hun op­rin­de­ligt skul­le ha­ve sagt me­re og an­det end ba­re ’ fuck’ - men det kun­ne de alt­så ik­ke få hende til, da ka­me­ra­er­ne først rul­le­de.

Rol­len som Mga­la var i vir­ke­lig­he­den til­tænkt en an­den pige, men da hun var for ung, fik Va­nes­sa Gouri i ste­det mu­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.