Pa­ven ud­de­ler klø til EU- le­de­re for at svig­te flygt­nin­ge

BT - - TV / RADIO -

Eu­ro­pa svig­ter de man­ge men­ne­sker på flugt fra krig, sult og nød, ly­der kri­tik­ken fra pa­ve Frans, som søn­dag holdt på­ske­mes­se i Pe­ter­skir­ken.

» På­ske­bud­ska­bet fra den op­stand­ne Kristus by­der os ik­ke at glem­me de mænd og kvin­der, som sø­ger en bed­re frem­tid, en sta­dig vok­sen­de vrim­mel af mi­gran­ter og flygt­nin­ge, som flyg­ter fra krig, sult, fat­tig­dom og so­ci­al uret­fær­dig­hed, « si­ger pa­ven.

» Alt for of­te ram­mes dis­se vo­re ’ brød­re og sø­stre’ på de­res vej af død, el­ler i hvert fald af af­vis­ning hos dem, som kun­ne hjæl­pe og by­de dem vel­kom­men. «

Over for de tu­sin­der af frem­mød­te ka­to­lik­ker ud­tryk­ker den ka­tol­ske kir­kes øver­ste le­der og­så et håb om, at freds­pro­ces­sen i det krigs­hær­ge­de Sy­ri­en snart kan fø­re til ro og sta­bi­li­tet i lan­det.

Freds­for­hand­lin­ger­ne mel­lem fle­re af de stri­den­de par­ter er plan­lagt til gen­op­ta­gel­se i april.

» Med Guds vil­je og al­les del­ta­gel­se vil freds­pro­ces­sen bæ­re frugt og fø­re til op­byg­nin­gen af et bro­der­ligt sam­fund, « si­ger pa­ve Frans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.