Au­to­ma­tisk pa­s­kon­trol skal gø­re rej­sen let­te­re

BT - - REJSER -

FLY­REJ­SE hvil­ket stør­ste­delen af dan­sker­ne har – kan man i frem­ti­den alt­så selv skan­ne sit pas i den så­kald­te ega­te. Ved scan­nin­gen bli­ver pas­set au­to­ma­tisk kon­trol­le­ret i politiets da­ta­ba­ser, og ef­ter­føl­gen­de vil pas­sa­ge­ren gen­nem­gå en au­to­ma­tisk an­sigts­gen­ken­del­se, in­den rej­sen kan fort­sæt­te.

» Vi vil ger­ne und­gå kø­er ved pa­s­kon­trol­len, og me­nin­gen med selv­be­tje­nin­gen er, at pas­sa­ge­rer­ne får hur­tig og di­rek­te ad­gang til at få pas­set tjek­ket, « si­ger Thomas Hoff An­der­s­son og un­der­stre­ger, at de før­ste par må­ne­der te­ster po­li­ti og luft­havn det nye sy­stem for lø­ben­de at ju­ste­re og op­ti­me­re det. For­e­ning er skep­tisk For­mand i IT- Po­li­tisk For­e­ning Jes­per Lund er dog ik­ke be­gej­stret for de nye e- ga­tes, og han har ik­ke umid­del­bart tænkt sig at stil­le sig i kø­en til an­sigts­gen­ken­del­se og gø­r­det- selv pa­s­kon­trol.

» Min be­kym­ring med et au­to­ma­tisk sy­stem er, at jeg ik­ke ved, hvad der sker med al­le de re­gi­strin­ger af mit pri­vat­liv. Bli­ver fo­to­et fra an­sigts­gen­ken­del­sen for ek­sem­pel gemt? Det skal man over­ve­je af hen­syn til sit pri­vat­liv, « ly­der det fra for­man­den for fore­nin­gen, der ar­bej­der mod of­fent­lig og pri­vat over­våg­ning og kon­trol af bor­ger­ne.

Jes­per Lund pe­ger og­så på, at det au­to­ma­ti­ske sy­stem, som bl. a. bli­ver brugt i luft­hav­ne i London og Am­ster­dam, ik­ke nød­ven­dig­vis let­ter pas­sa­ger­flowet, som det el­lers er til­tænk.

» Hvis an­sigts­gen­ken­del­sen for ek­sem­pel fejl­er, og man bli­ver hen­vist til den ma­nu­el­le kø, så er det jo ik­ke sær­lig at­trak­tivt at stå i kø igen. Så der skal ik­ke væ­re man­ge epi­so­der, hvor folk bli­ver fejl­ag­tigt af­vist, før det ik­ke er at­trak­tivt at bru­ge, « si­ger Jes­per Lund. Luft­havn: Det fun­ge­rer Men de be­kym­rin­ger de­ler pas­sa­ger­che­fen i Kø­ben­havns Luft­havns ik­ke.

» Vi te­ster ik­ke ny tek­no­lo­gi, der al­drig er brugt før i en luft­havn, så vi er kom­fortab­le med, at det fun­ge­rer, og at det er det bed­ste for lan­dets sik­ker­hed. Og vi er godt klar over, at der er en til­væn­nings­fa­se for pas­sa­ger­ne, men vi hå­ber, at folk er nys­ger­ri­ge på at bru­ge det, og­så i en op­start­s­fa­se, « si­ger Thomas Hoff An­der­s­son.

Han un­der­stre­ger des­u­den, at der vil fort­sat væ­re ma­nu­el pa­s­kon­trol i Kø­ben­havns Luft­havn.

Ef­ter pla­nen skal ni e- ga­tes til bå­de af­gå­en­de og an­kom­men­de pas­sa­ge­rer væ­re klar til at bli­ve ta­get fuldt i brug til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.