Du har ret til kom­pen­sa­tion, hvis dit fl y er for­sin­ket. Men som pri­vat­per­son er det svært at få fl ysel­ska­ber­ne til at pun­ge ud, på­står tje­ne­ster­ne FlyHjælp og Fly­for­sin­kel­se. dk. Fly­sel­ska­ber af­vi­ser, at de er uvil­li­ge til at be­ta­le

Hjælp:

BT - - REJSER -

KOM­PEN­SA­TION Der kan væ­re man­ge pen­ge at hen­te, hvis dit fl y er for­sin­ket me­re end tre ti­mer, afl yst el­ler over­boo­k­et. Men alt for man­ge dan­ske­re ken­der ik­ke de­res ret­tig­he­der el­ler or­ker ik­ke at kæm­pe med fl ysel­ska­ber­ne. Som pri­vat­per­son har du ret til at be­de om kom­pen­sa­tion, og af­vi­ser fl ysel­ska­bet dig, kan du uden om­kost­nin­ger mel­de sa­gen til Tra­fi ksty­rel­sen, som af­gør sa­gen.

Al­li­ge­vel væl­ger man­ge men­ne­sker at gø­re brug af tje­ne­ster som FlyHjælp og Fly­for­sin­kel­se. dk., som – mod en bid af ka­gen – hjæl­per pas­sa­ge­rer­ne med at fø­re sa­gen.

FlyHjælp og Fly­for­sin­kel­se. dk ta­ger hen­holds­vis 25 pct. og 31,25 pct. af kom­pen­sa­tio­nen i salær, hvis de vin­der sa­gen. Ta­ber de den, er det der­i­mod gra­tis for for­bru­ge­ren, og virk­som­he­den be­ta­ler al­le om­kost­nin­ger.

I langt de fl este til­fæl­de vin­der virk­som­he­der­ne dog de sa­ger, de brin­ger for ret­ten. Iføl­ge Fly­for­sin­kel­se. dk har de vun­det 97 pct. af al­le sa­ger, si­den virk­som­he­den star­te­de i 2012, og FlyHjælp op­ly­ser en vin­der­pro­cent 92 pct.

Og det er der en grund til. Iføl­ge tje­ne­ster­ne selv har de langt let­te­re ved at vin­de sa­ger, end pri­vat­per­so­ner har, for­di de har et hold af ad­vo­ka­ter i ryg­gen.

» Når en pri­vat­per­son hen­ven­der sig til fl ysel­ska­ber­ne, vil de nor­malt ba­re bli­ve af­vist. Når vi skri­ver til fl ysel­ska­ber­ne med et krav, så skri­ver vi med en an­den tyng­de, og der­for bli­ver pen­ge­ne oft e ud­be­talt, « si­ger di­rek­tør i FlyHjælp, Gu­stav Fre­de­rik Thy­boe.

At pri­vat­per­so­ner nor­malt vil bli­ve af­vist af fl ysel­ska­ber­ne, be­stri­der bå­de Norwe­gi­an og SAS.

» Over­ord­net set for­hol­der vi os til de reg­ler, der er på om­rå­det, og det vil si­ge, at de pas­sa­ge­rer, som har krav på EU- kom­pen­sa­tion, får det selv­føl­ge­lig, « si­ger pres­se­chef i Norwe­gi­an Da­ni­el Kir­chhoff . Over­book­ning Ge­ne­relt er reg­ler­ne, at du har krav på kom­pen­sa­tion, hvis du kom­mer me­re end tre ti­mer se­ne­re frem til desti­na­tio­nen, hvis fl yet er afl yst, el­ler hvis du ik­ke kom­mer med, for­di fl ysel­ska­bet har over­boo­k­et det. Med min­dre det­te skyl­des ’ usæd­van­li­ge om­stæn­dig­he­der’.

Og det er her, hund­en lig­ger be­gra­vet.

Be­gre­bet ’ usæd­van­li­ge om­stæn­dig­he­der’ er me­get uklart de­fi ne­ret i for­ord­nin­gen. Og der­for er der oft e stri­dig­he­der mel­lem kun­der­ne og fl ysel­ska­ber­ne.

’ Usæd­van­li­ge om­stæn­dig­he­der’ er de­fi ne­ret som tre ting: strej­ke, sik­ker­heds­trus­ler og ek­stremt dår­li­ge vej­r­for­hold. Men hvor­vidt den re­el­le for­sin­kel­se el­ler afl ys­ning rent fak­tisk skyl­des en af dis­se ting kan dis­ku­te­res – og det bli­ver det i høj grad.

» Man skal ik­ke la­de sig skræm­me af, at fl ysel­ska­bet skri­ver, at for­sin­kel­sen skyl­des et sik­ker­heds­mæs­sigt pro­blem. Den på­stand vil vi nor­malt ik­ke ac­cep­te­re. I langt de fl este til­fæl­de dæk­ker det sik­ker­heds­mæs­si­ge pro­blem over en tek­nisk fejl på fl yet, og så er det fl ysel­ska­ber­nes an­svar, « si­ger di­rek­tør i Fly­for­sin­kel­se. dk Jo­han Fug­mann, der ger­ne vil ud­for­dre, hvad der er ’ usæd­van­li­ge om­stæn­dig­he­der’.

» Vi har en sag med en fugl, der er fl øjet ind i mo­to­ren. I star­ten men­te vi, det var ’ usæd­van­li­ge om­stæn­dig­he­der’, men nu vil vi af­prø­ve det i ret­ten. Hvad med lyn­nedslag, er det vir­ke­lig usæd­van­ligt? Og hvad er dår­ligt vejr? Om vin­te­r­en er det jo ik­ke usæd­van­ligt med dår­ligt vejr. Det vil vi kø­re sa­ger på, « si­ger Jo­han Fug­mann.

Iføl­ge bå­de Gu­stav Fre­de­rik Thy- Hvis der har væ­ret en lil­le bri­se af vind, så si­ger de, at der har væ­ret en or­kan, nær­mest. De gør det vær­re, end det er. Der­for har vi og­så købt ad­gang til nog­le da­ta­ba­ser, så vi kan se, om det er rig­tigt, at vej­r­for­hol­de­ne fak­tisk var så dår­li­ge, at det var nød­ven­digt at afl yse den fl yaf­gang

Gu­stav Fre­de­rik Thy­boe,

Di­rek­tør i FlyHjælp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.