Bent Holm

BT - - REJSER -

Bent Col­lin Holm og Ani­ta Da­hl kom me­re end tre ti­mer for sent frem til Pal­ma de Mall­orca. TUI Nor­dic af­vi­ste at be­ta­le dem den ful­de kom­pen­sa­tion, men be­tal­te dem 2.266 kro­ner. Fly­for­sin­kel­se. dk brag­te sa­gen for Tra­fi ksty rel­sen, som af­gjor­de, at kun­den var be­ret­ti­get til kom­pen­sa­tion. Der­eft er be­tal­te fl ysel­ska­bet. År­sa­gen til for­sin­kel­sen var en brænd­stof­slæka­ge. TUI Nor­dic hæv­de­de, at det var en ’ ek­stra­or­di­nær om­stæn­dig­hed’. Tra­fi ksty rel­sen hav­de der­i­mod en an­den op­fat­tel­se og af­gjor­de, at den tek­ni­ske fejl på fl yet ik­ke kun­ne de­fi ne­res som en ek­stra­or­di­nær om­stæn­dig­hed. Der­for var Bent Holm og Ani­ta Da­hl be­ret­ti­get til 3.000 kro­ner hver i kom­pen­sa­tion.

1) De fl yver fra en luft havn be­lig­gen­de i EU.

2) Brænd­stof­slæge­ka­ge er ik­ke ek­stra­or­di­nær om­stæn­dig­hed. 3) Pas­sa­ge­rer­ne er her be­ret­ti­get til 2.975 pr. pas­sa­ger, da af­stan­den mel­lem for­sin­kel­se­s­luft hav­nen og an­komst­luft - hav­nen er me­re end 1.500 km. og min­dre end 3.500 km. Kom­pen­sa­tion i alt Fly­for­sin­kel­se. dk’s salær:

In­den Bent Holm tog sa­gen til Fly­for­sin­kel­ser. dk, fi k han 1.133 kr. i kom­pen­sa­tion af Tui Nor­dic. 5.960 kr.

1.514 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.