GALIONSFIGU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OM­DREJ­NINGS­PUNKT

Der er ik­ke en stør­re dansk lands­holds­stjer­ne end Christian Erik­sen i dis­se da­ge. Tot­ten­ham- kre­a­tø­ren er cen­trum for det he­le i lands­holds­lej­ren i Vild­b­jerg, hvor Åge Ha­rei­de har de­sig­net sy­ste­met ef­ter Erik­sen på ba­nen, mens de man­ge hund­re­de lands­holds­fans flår i ham på den an­den si­de af ba­ne- af­spær­rin

gen. Mi­cha­el Laud­rup skul­le i 1990er­ne til­pas­se sig sy­ste­met, hvis han vil­le spil­le på Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens kon­tra­ba­se­re­de lands­hold og i Bo Jo­hans­sons 4- 4- 2- kon­cept, som sven­ske­ren til sidst gik bort fra for at slip­pe su­per­stjer­nen fri. Un­der Åge Ha­rei­de er sy- ste­met i ste­det byg­get op ef­ter at få mest mu­ligt ud af Christian Erik­sens kre­a­ti­vi­tet, øje for de dy­be af­le­ve­rin­ger og ev­ne til at dik­te­re spil­let.

Christian Erik­sen er med an­dre ord ud­pe­get som ga­li­ons­fi­gur. En uvant rol­le på et dansk lands­hold, der hi­sto­risk set el­lers har hyl­det kol­lek­ti­vet frem for in­di­vi­du­a­li­sten,

Og man­den, der har spil­let 58 kam­pe i rødt og hvidt uden for al­vor at få sat sit af­tryk, ved godt, at me­get af det of­fen­si­ve an­svar nu lig­ger hos ham.

» Som den ty­pe jeg er, gæl­der det al­tid om at væ­re af­gø­ren­de og væ­re med til at sør­ge for, at spil­let fly­der lidt bed­re, « si­ger Erik­sen. Nød­ven­digt med pau­ser Én af de ting, land­stræ­ner Åge Ha­rei­de har gjort og ita­le­sat på sit nye lands­hold, er at sæt­te to ’ bo­dygu­ards’ rundt om Erik­sen. Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg og spe­ci­elt Thomas Dela­ney har til op­ga­ve at gø­re så vold­somt et de­fen­sivt ar­bej­de, at Erik­sen kan få si­ne pau­ser.

Der skal væ­re plads til fri­hed for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.