REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN­DAG 28. MARTS 2016 en stjer­ne­spil­ler, ly­der ræ­son­ne­ment­et.

» Når man kig­ger på lands­hol­de­ne rundt­om­kring i dag, er der næ­sten al­tid én fan­ta­stisk spil­ler. Og Christian er må­ske vo­res bed­ste ek­sem­pel på en in­ter­na­tio­nal top­spil­ler. Det vil­le væ­re at gø­re os selv en bjør­ne­tje­ne­ste, hvis vi ik­ke sat­te ham i sce­ne, « si­ger FCK- an­fø­re­ren, der har fuld for­stå­el­se for, at der skal vær­nes om hol­dets stør­ste stjer­ne.

» De spil­le­re, vi har, som Christian Erik­sen og vo­res an­gri­be­re, har brug for fri­hed. Det er min og Pi­er­res rol­le at gø­re det lidt let­te­re for Christian. Christian er en spil­ler, der ar­bej­der me­get, og nog­le gan­ge kun­ne han godt ha­ve be­hov for at lø­be min­dre, så han kan la­ve si­ne ’ maks- ak­tio­ner’. Så jeg skal for­sø­ge at ta­ge tryk­ket, « si­ger Dela­ney. Al­drig en helt fri rol­le Mod Island var der ty­de­ligt ble­vet me­re plads til Christian Erik­sen at bol­tre sig på og fl ere spil­sta­tio­ner at sig­te eft er frem­me i ba­nen. Ha­rei­des sy­stem med Thomas Dela- ney og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg som bo­dygu­ards så ud til at ram­me rig­tigt på det nok vig­tig­ste pa­ra­me­ter: at få Christian Erik­sen til at blom­stre på lands­hol­det.

» Det gi­ver mig lidt me­re fri­hed. Jeg kan bå­de sø­ge læn­ge­re ned i ba­nen og lidt læn­ge­re op i ba­nen, når jeg ved, at jeg har to, der for­sva­rer bag mig. Det gi­ver må­ske lidt me­re sik­ker­hed. For mit ved­kom­men­de er det og­så rig­tig vig­tigt, at vi har nog­le, der kan spil­le bold de­r­in­de, så man kan spil­le bold med dem. Og det kan man Christian er må­ske vo­res bed­ste ek­sem­pel på en in­ter­na­tio­nal top­spil­ler. Det vil­le væ­re at gø­re os selv en bjør­ne­tje­ne­ste, hvis vi ik­ke sat­te ham i sce­ne be­stemt med de to. Det er vig­tigst for mig, « kon­sta­te­rer Christian Erik­sen.

Åge Ha­rei­de har al­le­re­de rost sin yd­my­ge kon­ge, men han ma­ner og­så til be­sin­dig­hed. Må­ske for­di han ved, at for­gæn­ger­ne har haft svært ved at knæk­ke ko­den i for­hold til at få hol­dets stør­ste stjer­ne til at ly­se, hvad en­ten han har hed­det Mi­cha­el Laud­rup el­ler Christian Erik­sen.

» Vi for­ven­ter me­get af Christian – bå­de du og jeg. Men vi skal ik­ke for­ven­te for me­get. Så læg­ger vi ba­re ek­stra pres på ham. Vi skal ha­ve ham til at væ­re så god som mu­lig, hver ene­ste gang han spil­ler, « si­ger Ha­rei­de og un­der­stre­ger, at Erik­sens rol­le in­de­hol­der an­det end fl ot­te afl eve­rin­ger.

» Han har al­drig en helt fri rol­le. Han skal og­så gø­re et styk­ke ar­bej­de, når vi for­sva­rer. Men of­fen­sivt har han bå­de ev­nen til og mu­lig­he­den for at be­væ­ge sig væl­dig frit, « til­fø­jer Åge Ha­rei­de, der i øv­rigt i går udt­og An­ders Lin­de- gaard, eft er re­ser­ve­må­l­mand Fre­de­rik Røn­now for­lod trup­pen med et tryk­ket ri­b­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.